Aktyvista Jaŭhiena Michasiuka zatrymali 10 lipienia kala svajho doma za toje, što jon niby braŭ udzieł u minskich viełaprabiehach salidarnaści. Da suda na vychodnyja jaho źmiaścili ŭ Izalatar časovaha ŭtrymańnia, a paśla suda pa skajpie, dzie jaho asudzili na 10 sutak pa art. 23.34 KaAP, jaho pieraviali ŭ Centr izalacyi pravaparušalnikaŭ. Jaŭhien raspavioŭ «Viaśnie», čamu ŭčastkovy ŭ RUUS nie chacieŭ składać na jaho pratakoł, jakoje staŭleńnie «na sutkach» da palityčnych, čamu pałovu aryštu jon pravioŭ u karcary, a taksama inšyja padrabiaznaści svajho zatrymańnia i ŭtrymańnia pad vartaj. 

Jaŭhien Michasiuk. Fota: spring96.org

Jaŭhien Michasiuk. Fota: spring96.org

«Mianie zatrymlivali piaciora amapaŭcaŭ»

Zatrymali Jaŭhiena ŭ piatnicu 10 lipienia prykładna a 15-j hadzinie. U zatrymańni chłopca byli zadziejničany piać supracoŭnikaŭ AMAPa.

«Nasamreč, u mianie byli dumki, što, mahčyma, mianie zatrymajuć. Tamu što kali čałaviek aktyŭna vykazvaje svaju pazicyju ŭ Biełarusi, to isnuje takaja ryzyka. Zvyčajna pierad tym, jak vyjści z domu, ja hladžu z bałkona, ci dziažuryć niechta pad voknami. I ŭ tuju piatnicu pierad pachodam u kramu ja taksama tak zrabiŭ. Ale dvor u nas dosyć zarosły drevami i ŭvieś nie prahladajecca. Taksama ŭ nas jość kuryłka, dzie zvyčajna znachodzicca šmat studentaŭ.

Kali ja vyjšaŭ u dvor, to ŭbačyŭ, jak z toj kuryłki padnialisia dva čałavieki ŭ cyvilnym, jakija palili tam, i pačali nakiroŭvacca ŭ moj bok. Adrazu padumaŭ, što heta AMAP, ale adkinuŭ hetuju dumku. Mianie zatrymlivali taksama ŭ 2017 hodzie, i zastaŭsia strach pierad ludźmi. Ale ja staraŭsia z hetym niešta zrabić, bo heta nienarmalna, kali ty bačyš ludziej, jakija, na tvoj pohlad, vyhladajuć jak supracoŭniki AMAPa, i ty pačynaješ źbiahać. I hetuju paranojiu ja padaŭlaŭ u sabie. Ale ŭ hety raz heta sapraŭdy byli supracoŭniki AMAPa. Adrazu da mianie padyšli dva čałavieki i pakazali paśviedčańnie, što jany źjaŭlajucca supracoŭnikami milicyi. Ja paśpieŭ navat zabłakavanym telefonam sfatahrafać jaho.

Paśviedčańnie milicyjanta, jaki zatrymlivaŭ Jaŭhiena. Fota pradstaŭlena Jaŭhienam Michasiukom

Paśviedčańnie milicyjanta, jaki zatrymlivaŭ Jaŭhiena. Fota pradstaŭlena Jaŭhienam Michasiukom

Pakul jany mnie raspaviadali, što jany z AMAPa, ja jašče paśpieŭ niejak adnoj rukoj za śpinaj napisać kalehu ŭ telehramie, što mianie zatrymlivajuć. Ale, praŭda, siabar ničoha nie zrazumieŭ z majho paviedamleńnia, bo atrymałasia tak «zadierživajut zarpłatnyj», a potym «cientralnyj». Ale jon adrazu padumaŭ, što ja napisaŭ jamu niešta pa pracy. Tolki potym, kali mianie ŭsie pačali šukać, bo ŭ mianie byŭ vyklučany telefon, zrazumieli, što mianie zatrymali i pavieźli ŭ Centralny RUUS.

Mianie zatrymlivali piaciora amapaŭcaŭ: adzin čakaŭ u sinim mikraaŭtobusie, a čatyry mianie akružyli kala doma. Sini bus, darečy, stajaŭ amal u susiednim dvary, i ja nie moh jaho ŭbačyć z voknaŭ svajoj kvatery. I mnie padajecca, što jany nie čakali, što ja tak rana vyjdu z domu, i dumali mianie zatrymać pierad viełaprabieham salidarnaści z raniej zatrymanymi ŭdzielnikami akcyi, jaki płanavaŭsia ŭ toj viečar. Tamu jany byli nie vielmi hatovyja da zatrymańnia: adny kuryli ŭ kuryłcy, inšyja siadzieli ŭ mašynie.

Pryčyna zatrymańnia — «dakataŭsia»

Jany mnie adrazu pačali havaryć, što mnie treba padjechać u Centralny RUUS. Kali ja padziakavaŭ im za paviedamleńnie i skazaŭ, što paźniej padjedu, jany zapiarečyli i skazali, što treba jechać ź imi. Na maju prośbu ŭziać chacia by rečy z domu, bo ja viedaŭ, što, chutčej za ŭsio, ja ŭžo nie viarnusia, jany pačali abiacać, što jany mianie pryviazuć nazad dadomu.

Supracoŭniki AMAPa mnie nie rastłumačyli narmalna pryčynu zatrymańnia. Skazali: «Nu ty ž viedaješ za što». Kali ja skazaŭ, što nie viedaju, to jany spytali: «Na rovary lubiš katacca?» Ale kali ja kazaŭ, što ja amal kožny dzień katajusia na rovary, bo žyvu ŭ centry, to jany mnie tolki skazali: «Dakataŭsia».

Kali pryvieźli ŭ RUUS, to milicyjanty praciahvali kazać, što «zatrymali za rovar». Kali ja pierapytvaŭ, što heta značyć, to jany znoŭ zadavali pytańnie «Na rovary kataŭsia?», kali kazaŭ, što «tak», to havaryli: «Nu voś i ŭsio».

«Hety ŭčastkovy nie chacieŭ składać pratakoły mienavita na palityčnych»

Jaŭhiena Michasiuka dastavili ŭ Centralny RUUS, dzie skłali pratakoł pa častcy 1 artykuła 23.34 KaAP (Udzieł u niesankcyjanavanym masavym mierapryjemstvie). Uviečary piatnicy jaho ŭ kajdankach i na mašynie DAI dastavili ŭ IČU na Akreścina, kab jon tam čakaŭ suda ŭ paniadziełak.

«Ja da apošniaha spadziavaŭsia, što mnie daduć usio ž taki štraf, a nie aryštujuć. U Centralnym RUUS vyklikali ŭčastkovaha, kab jon skłaŭ na mianie pratakoł. Heta była dziŭnaja situacyja, bo ŭ toj viečar była nie jaho smiena i jon byŭ na vychodnym, ale jaho śpiecyjalna vyklikali dla składańnia pratakoła na mianie. Jon byŭ hetym vielmi niezadavolenym i svaryŭsia praz heta ź inšymi. Nakolki ja zrazumieŭ, hety ŭčastkovy nie chacieŭ składać pratakoły mienavita na palityčnych, tamu jamu admysłova staviłasia takaja zadača.

Kali ŭčastkovy pisaŭ pratakoł, to kazaŭ mnie, što jon heta ŭsio nie padtrymlivaje. Potym vyrašyŭ mianie padtrymać: «Nie chvalujsia, daduć tabie štraf i adpuściać». Ale ja skazaŭ jamu, što hety artykuł praduhledžvaje administracyjny aryšt. Kali jon zapytaŭsia ŭ svaich kaleh, što heta za artykuł, jamu adkazali, što 23.34 KaAP. Tady jon adkryŭ na telefonie Kodeks ab administracyjnych pravaparušeńniach i pahladzieŭ, što sapraŭdy sankcyja praduhledžvaje aryšt da 15 sutak. Było adčuvańnie, što jon zasmuciŭsia, paprasiŭ prabačeńnia. I situacyja sapraŭdy vyhladała tak, što jaho prymušali pisać hety pratakoł. Kali jon narešcie skłaŭ pratakoł, to nie chacieŭ sam padpisvać jaho i kazaŭ, kab padpisvali tyja, chto ciapier na źmienie. I znoŭ u vyniku prymusili padpisać jaho. Taksama hety ŭčastkovy kazaŭ, što nie choča naohuł pisać hety pratakoł, na što ja jamu skazaŭ: «Dyk nie pišycie», ale jon adkazaŭ, što kali jon hetaha nie zrobić, dyk zrobić inšy. U vyniku jon zrabiŭ istotnuju pamyłku ŭ pratakole: u apisańni pravaparušeńnia nie paznačyŭ, što my plaskali ŭ dałoni. A heta vielmi važny fakt dla dokazu, što heta była mienavita akcyja. I jaho prymusili pierapisać hety pratakoł.

Situacyja vyhladała dziŭna: hety ŭčastkovy napisaŭ pieršy pratakoł, kinuŭ jaho svaim kaleham, pabieh dadomu, praź piać chvilin jaho znoŭ vyklikali i skazali pisać druhi pratakoł. Pratakoł pisaŭsia pa papiercy, uzory, jaki dali ŭčastkovamu.

Takim čynam, u pratakole było napisana «jechał v sostavie orhanizovannoj kołonny na viełosipiedie, byli majki «ja/my 97%», «Stop tarakan!». V koncie viełodvižienija ludi pochłopali v ładoši, čiem vyrazili svoju obŝiestvienno-političieskuju poziciju biez sohłasovanija s Minhorispołkomom». Kali ja pračytaŭ pratakoł, to paśmiajaŭsia, bo vyhladała heta siurna, tym bolš što asabista ja ničoha nie kryčaŭ, u mianie nie było ni cišotki, ni stužki, ni navat zvanočka na rovary.

Trymali ŭ RUUS mianie dzieści da 20-j hadziny, to-bok kala 5 hadzin. Jany mianie doŭha nie mahli vyvieźci ŭ izalatar časovaha ŭtrymańnia, bo nie było mašyny. U vyniku mianie advieźli ŭ izalatar na mašynie DAI, nadzieŭšy na mianie pierad hetym kajdanki. Pryčym u mašynie taksama byli tolki supracoŭniki DAI».

«Pieršy raz ja patrapiŭ u karcar za toje, što paprasiŭ papieru i asadku»

Jaŭhien Michasiuk. Fota: spring96.org

Jaŭhien Michasiuk. Fota: spring96.org

Pa słovach Jaŭhiena Michasiuka, umovy ŭtrymańnia ŭ IČU bolš žorstkija i horšyja, čym u CIP. Mienavita ad Jaŭhiena na voli daznalisia pra stan aktyvista Dźmitryja Palijenki, jakoha asudzili ahułam na 45 sutak, i asudžanaha na 105 sutak palityka Paŭła Sieviarynca.

«Mianie pryvieźli na vychodnyja ŭ izalatar časovaha ŭtrymańnia, dzie nie vydavali ni bializnu, ni matrac. Pry hetym sukamierniki, jakich pieravodzili ź inšych kamier, kazali, što ich pieraviali z kamier, dzie pustujuć pa šeść piaryn. To-bok atrymlivajecca, što ŭ susiednich kamierach stajała pa dziesiać piaryn, a tam, dzie ja siadzieŭ, — nul. Kali da mianie zakidvali inšych, to jany ździŭlalisia ŭmovam u majoj kamiery: u kamiery choładna, akno adčyniena navat nočču, spać treba na draŭlanych prystasavańniach, bo niama matracaŭ.

U piatnicu, kali ja tolki zajechaŭ u IČU, to pieršaje, što ja adrazu paprasiŭ, — heta papiera i asadka, kab napisać skarhu. Mnie skazali, što pryniasuć užo zaŭtra, to-bok u subotu. Ja ž kulturny čałaviek, pahadziŭsia pačakać da zaŭtra. Ale ranicaj mnie tak nichto papieru i asadku nie prynios, tamu ja pačaŭ kožnyja 15 chvilin klikać supracoŭnicu izalatara, «prachadnuju». Jana mnie abiacała papieru i asadku razoŭ piać, paśla čaho ja papiaredziŭ jaje, što budu naciskać na tryvožnuju knopku, bo pa zakonie ja maju na ich prava, a jany mianie padmanvajuć. Kali ja pačaŭ naciskać na hetuju knopku, to da mianie pryjšoŭ dziažurny i zakinuŭ u karcar. Atrymlivajecca, što pieršy raz ja patrapiŭ u karcar za toje, što paprasiŭ papieru i asadku. Tam ja prabyŭ sutki.

«Nu Palijenka, nu paješ, nu što ty»

Kali ŭ kamieru pieravodziać inšych ludziej, jany zapytvajucca artykuł, pa jakim čałaviek patrapiŭ u izalatar. Sukamierniki vielmi lubiać raspaviadać, z kim takim kłasnym jany siadzieli. Tak u niadzielu mnie raspaviali pra «paeta», jaki akazaŭsia Paŭłam Sieviaryncam.

Ja daznaŭsia, što jon siadzić piać dzion u karcary, a na vychodnyja jaho pieravodziać u ahulnyja kamiery. Jany raspaviali, što jość pytańni da jaho psichałahičnaha stanu. Ja liču, što heta całkam mahčyma ŭ suviazi z tym, što čałaviek niekalki tydniaŭ zapar siadzić u karcary i da jaho vielmi skockaje staŭleńnie. Ale, na žal, šmat infarmacyi ad ich pra Paŭła nie ŭdałosia atrymać, bo jany nie zacikaŭlenyja ŭ palitycy. Kali b siadzieŭ čałaviek, jaki aryjentujecca ŭ hetym, to jon by praintervjuiravaŭ jaho, kab raspavieści potym inšym na voli. Ale ja ŭsio roŭna daviedaŭsia pra stan Paŭła, jak jon vyhladaje i jak jaho zdaroŭje.

Nasuprać mianie siadzieŭ Dźmitryj Palijenka. Viadoma, što jon trymaje haładoŭku. Jak ja zrazumieŭ, jon uvieś čas lažyć na padłozie, ničoha nie jeść, nie ruchajecca, čas ad času sprabuje sabie nanieści traŭmy i ŭvieś čas patrabuje papieru i asadku. Dźmitryj admaŭlajecca ad pieradačak. Ja čuŭ, jak jamu prapanoŭvali pieradačku, ale jon taksama ad jaje admoviŭsia, skazaŭšy: «Mnie ŭsio adno: razdaj ludziam, vykiń, mnie plavać». Adnojčy pryjšła žančyna, jakaja dziažuryła, i ŭhavorvała jaho: «Nu Palijenka, nu paješ, nu što ty». Jana paŭtarała heta razoŭ piać-šeść.

Taksama sukamierniki mnie raspaviali, što časam Palijenku pieravodziać u kamieru da inšych (zvyčajna jon siadzić adzin), jakich padhavorvajuć za peŭnyja vyhady (cyharety, prahułki), kab uhavaryli Palijenku pajeści. Dźmitryj časam vyklikaje chutkuju praz drenny stan zdaroŭja. Ja adnojčy navat čuŭ, jak jon kazaŭ, što jon drenna siabie adčuvaje. Ale jamu admaŭlajuć u vykliku chutkaj i kličuć miascovaha doktara. Ale jon mieraje jaho cisk, tempieraturu i kaža, što ŭsio ŭ jaho dobra. 

«Administracyja izalatara sprabuje stvaryć kanfliktnuju situacyju pamiž palityčnymi i zvyčajnymi»

Ale nichto siarod sukamiernikaŭ u dačynieńni da adzin adnaho nie ŭžyvaje hvałt. Administracyja izalatara sprabuje stvaryć kanfliktnuju situacyju pamiž palityčnymi i zvyčajnymi. Ale ŭ ich nie atrymlivajecca, bo ŭsie vielmi pavažliva staviacca adzin da adnaho. Pry hetym zvyčajnyja siadzielcy pakutujuć, kali apynajucca ŭ adnoj kamiery z palityčnymi.

Naprykład, kali ŭ kamiery siadzić palityčny, to tady ŭsim nie dajuć matracy, adčyniajuć vokny, kab było choładna, a kali horača, to ŭsio, naadvarot, začyniajuć, na prahułku nie vyvodziać. Maje sukamierniki adekvatna stavilisia i razumieli ŭsiu situacyju, kazali: «Heta tupaja dziaržava ŭ nas». 

Naohuł, pa ŭmovach utrymańnia ja adčuŭ, što ŭ IČU horš, čym na CIP. Naprykład, u IČU niama dvorykaŭ, tamu prahułki tam fizična niemahčymyja. I ježu tam niemahčyma jeści, bo heta niejkaje śmiećcie. Naprykład, viačeraješ ty rybnaj katletaj, a na nastupny dzień tabie prynosiać tuju ž rybnuju katletu, tolki zalituju vadoj, — typu sup. Tym bolš ty nie viedaješ, što heta za katleta, chto ad jaje admoviŭsia ci chto nie dajeŭ. I dumaju, što mianie śpiecyjalna zatrymali ŭ piatnicu, kab pratrymać da suda ŭ IČU ŭ takich umovach.

Pieradačku ŭ IČU mnie pieradali a treciaj hadzinie nočy ŭ niadzielu pierad sudom. Mianie budziać, ja ničoha nie razumieju, sonny, raśpisaŭsia ŭ pratakole i tolki ranicaj pahladzieŭ, što tam.

U IČU trymali mianie ź ludźmi biez pastajannaha miesca žycharstva, jakija vielmi kašlali. Taksama sa mnoj siadzieŭ mužčyna, u jakoha VIČ i jaki prymaŭ terapiju. Ja nie mahu skazać, što heta vielmi niebiaśpiečna, ale ŭsio adno ŭ takoj situacyi vykonvaješ pavyšanyja miery biaśpieki».

«Za 10 chvilin akcyi atrymaŭ 10 sutak» 

Siabry Jaŭhiena, jakija pryjšli padtrymać jaho ŭ sud. Fota pradastaŭlena Darjaj Rubleŭskaj

Siabry Jaŭhiena, jakija pryjšli padtrymać jaho ŭ sud. Fota pradastaŭlena Darjaj Rubleŭskaj

Sudzili Jaŭhiena Michasiuka ŭ paniadziełak praz skajp. Jaho siabry chacieli patrapić na sudovy razhlad jaho administracyjnaj spravy, ale kali ranicaj jany pryjšli ŭ sud Centralnaha rajona, to ŭ kancylaryi im paviedamili, što sud nad Jaŭhienam adbudziecca paśla abiedu. Na infarmacyjnym stendzie adsutničała takaja infarmacyja. Ale paźniej jany vyśvietlili, što sud užo adbyŭsia ab 11 hadzinie. Jany padali skarhu na imia staršyni suda na parušeńnie pryncypu adkrytaści sudovaha pasiadžeńnia.

«Cikava, što sudzili mianie ŭ kletcy. Mnie raspaviadali, što zatrymanych 14 i 15 lipienia na mirnych akcyjach pratestu sudzili biez kletki. Chacia pavodziŭ ja siabie vielmi spakojna, nie kanfliktavaŭ. Tamu dumaju, što praz kletku jany sudziać tolki peŭnych ludziej, tolki niezrazumieła, jak jany vyrašajuć, jakim čynam i kaho sudzić. 

Sudziŭ mianie sudździa suda Centralnaha rajona Ivan Kaścian. Na sudzie ja nastojvaŭ, što ŭ maich dziejańniach niama składu pravaparušeńnia. Tamu što nas nichto nie papiaredžvaŭ, što rovarnaja akcyja źjaŭlajecca niesankcyjanavanym masavym mierapryjemstvam.

Śviedkami na sudzie vystupali dva supracoŭniki milicyi. Jany zajaŭlali, što na akcyi nibyta prysutničaŭ milicyjant, jaki praz hučnahavaryciel papiaredžvaŭ pra toje, što akcyja niesankcyjanavanaja. Chacia heta niapraŭda, nikoha tam nie było.

U jakaści dokazaŭ majoj viny milicyjanty pradstavili skryny z telehram-čata «Viełoprobieh 2020 Minsk», a taksama skryny ź videa, jakija źniali z vuličnych kamier. Praŭda, tam była vielmi drennaja jakaść, fotazdymki byli čorna-biełyja, što niemahčyma było zrazumieć, asabliva praz skajp, ci sapraŭdy heta ja.

Na sudzie ja prasiŭ sudździu, kab toj, kali i vyrašyć mianie pakarać, to niachaj lepš aštrafuje, a nie adpravić «na sutki», bo ŭ mianie vielmi dobraja praca, jakuju ja nie chacieŭ by hublać. Ja sprabavaŭ damovicca z sudździoj: «Kali vy mnie daścio štraf, to ja nie budu bolš katacca z hetymi ravarystami, ale kali ŭsio ž taki daścio «sutki», to tady nie harantuju». Ivan Kaścian pahadziŭsia, ale vynies pastanovu pakarać mianie administracyjnym aryštam na 10 sutak. Cikava, što ŭ pratakole paznačana, što majo pravaparušeńnie doŭžyłasia 10 chvilin. Atrymlivajecca, što za 10 chvilin akcyi ja atrymaŭ 10 sutak».

«U CIP milicyjant pryvioz mnie pastanovu suda»

Administracyjny aryšt Jaŭhien Michasiuk adbyvaŭ u Centry izalacyi pravaparušalnikaŭ. Pa jaho słovach, umovy ŭtrymańnia «palityčnych», tych, kaho źmiaścili za kraty za ŭdzieł u akcyjach pratestu, vielmi adroźnivajucca ad inšych u horšy bok. Naprykład, «palityčnym» nie vydajuć papieru i asadku. Praz heta Jaŭhien nie zmoh navat abskardzić pastanovu suda Centralnaha rajona.

«Paśla suda mianie adrazu paviali ŭ karcar CIP, ale pryčyn źmiaščeńnia tudy mnie nichto nie paviedamiŭ. Takim čynam, piać dzion ja pravioŭ u karcary. Vyhladała heta jak miera cisku na mianie.

Cikava, što ŭviečary paśla suda ŭ CIP milicyjant Centralnaha RUUS pryvioz mnie pastanovu suda i skazaŭ, što treba padpisać jaje. Mianie heta ździviła, i ja zapytaŭsia, čamu mnie jaje pryvieźli, na što toj adkazaŭ: heta kab mnie dva razy nie jeździć. Ja ŭvažliva pračytaŭ pastanovu, bo bajaŭsia, što mnie padsoŭvajuć padpisać niešta inšaje, ale było ŭsio dobra. Potym hety milicyjant vyrašyŭ sa mnoj parazmaŭlać: «Jak siadzicca?» Kali ja skazaŭ, što siadžu ŭ karcary, to zapytaŭsia, pa jakoj pryčynie. Ja skazaŭ, što nie viedaju, na što jon zadaŭ pytańnie: «Moža, drenna siabie pavodziš?» Taksama zapytvaŭ, ci pajdu ja jašče na akcyi, tady ja raspavioŭ jamu historyju z suda, što ja ciapier pakryŭdžany, što mnie dali mienavita «sutki», tamu harantavać nie mahu. Ale hutarka była spakojnaja.

«U jakuju b kamieru ni pryjšoŭ palityčny, tam «aŭtamatyčna pierastaje pracavać łuna»

Jaŭhien Michasiuk. Fota: spring96.org

Jaŭhien Michasiuk. Fota: spring96.org

Što tyčycca ŭmovaŭ utrymańnia, to ŭsie dziesiać načej ja siadzieŭ z uklučanym śviatłom, bo skazali, što niby złamanaja «łuna» [načnoje śviatło]. Ale tam takaja zakanamiernaść, što ŭ jakuju b kamieru ni pryjšoŭ palityčny, tam «aŭtamatyčna pierastaje pracavać łuna». I voś usie palityčnyja śpiać ź jarkim dzionnym śviatłom. Heta taksama jak elemient katavańnia, kab čałaviek nie moh adpačyć nočču.

Maju kamieru vielmi marozili. Było začyniena akno, ale vielmi mocna pracavała vyciažka. Kab było zrazumieła, pry ciopłym nadvorji za aknom ja ŭ kamiery zaŭsiody chadziŭ u bacinkach, cišotcy, bajcy i kurtcy.

Taksama nočču vielmi časta budzili mianie. Adnu noč mianie budzili kožnyja 15 chvilin. Pry abychodzie dziažurnaja hrukała ŭ kamieru, pakul ja nie pračnusia. Tamu navat nočču tam narmalna adpačyć amal niemahčyma.

«Prosta vykonvajcie svaje ž bł*ckija praviły!»

Akramia hetaha, kali ja byŭ u karcary, zatrymlivali «adboj». Tam ža takaja sistema, što łožak adkidajuć tolki paśla «adboju». Ale adrazu ja nie moh heta pravieryć, tamu što nie było hadzińnika. Ale kali žančyny razdavali nam ježu, to ja zapytaŭsia, kolki času. Było kala 17-18 hadziny. Kožnyja 15 chvilin u CIP adbyvajecca abchod. I ja pačaŭ padličvać čas da 22 hadziny, to-bok da «adboju». Taksama praz akno ja moh pabačyć nieba, i, kali pa maich padlikach ŭžo nastupiła 22 hadzina, nieba było ciomna-fijaletavaha koleru. Ja pačaŭ patrabavać, kab mnie adkinuli łožak, bo ŭžo čas. Ale supracoŭnik CIP skazaŭ, što kali budzie «adboj», tady i budu spać. I byŭ vielmi ździŭleny, što ja, čałaviek biez hadzińnika, padličyŭ čas. Paśla maich słovaŭ «Ja čas pa niebie vyznačyŭ», jon razhubiŭsia. U tuju noč mnie zatrymali «adboj» dzieści na dźvie hadziny, praz što adbyŭsia mocny kanflikt. Ja bieśpierapynna patrabavaŭ adkinuć mnie łožak, ale supracoŭniki CIP pačali ihnaravać mianie.

Ja hrukaŭ u dźviery adrazu rukami, ale potym pryjšłosia nahami, kab da mianie narešcie padyšli. Padbieh da mianie dziažurny tolki paśla taho, jak ja vypadkova źbiŭ «karmušku» na dźviarach. Jon pačaŭ na mianie niecenzurna łajacca i pahražać, što ja naohuł zastanusia biez snu. Na heta ja jamu adkazaŭ: «Ja ničoha ad vas nie patrabuju. Heta ž vašy praviły, nie maje. Vy prydumali, što «adboj» a 22-j, tamu ja i patrabuju ad vas vykanać hetaje praviła. Prosta vykonvajcie svaje ž bł*ckija praviły!» 

Jamu nie było čaho adkazać mnie, tamu što ja mieŭ racyju. Potym pryjšli milicyjanty, adkryli dźviery i skazali mnie vychodzić z kamiery. Ale ja nie pajšoŭ, a staŭ u kucie kamiery, bo dumaŭ, kali vyjdu, jany ŭžyvuć hvałt da mianie, tym samym spravakujuć kanflikt. Takim čynam, ja nie vyjšaŭ, jany jašče niejki čas pakryčali na mianie, adkinuli nary i syšli.

«U ich zahad «teroryć» usich palityčnych»

Mnie padajecca, što praz kamiery jany ŭbačyli, što ja nie pakutuju mocna ad karcara, tamu mianie adtul pieraviali ŭ ahulnuju kamieru. Naprykład, kali pačynali marozić kamieru, to ja apranaŭ kurtku. Z chleba ja źlapiŭ sabie šachmaty i šaški, a na padłozie namalavaŭ došku. Padčas adnaho šmonu jany chacieli zabrać ich, ale pakinuli. Vierahodna jašče, što mianie pieraviali ŭ ahulnuju kamieru, tamu što treba było vyzvalać miescy dla zatrymanych 14 i 15 lipienia.

Ale mianie pieraviali ŭ ahulnuju kamieru, jakaja pryznačałasia dla čatyroch čałaviek. Ja byŭ šostym. Uviečary, kali pryjšoŭ dziažurny i skazaŭ «adboj», niahledziačy na toje, što ŭsim nie chapała łožkaŭ, ja zapiarečyŭ. Na hołaj padłozie ja spać nie źbiraŭsia, tamu znoŭ pačaŭ hrukać u dźviery i naciskać tryvožnuju knopku.

Pryjšoŭ dziažurny milicyjant i vyvieŭ mianie ŭ kalidor dla razmovy. Jon mnie ščyra skazaŭ, što ŭ ich jość zahad «teroryć» usich palityčnych i vielmi ich kantralujuć, i kali palityčnym robicca niejkaja pabłažka, to im adrazu vymova. Navat u kamieru z volnymi miescami pieravodzić nielha.

Jon pačaŭ mianie prasić, kab ja ŭvajšoŭ u jaho stanovišča. Ale heta było dziŭnym. «Nu, kamon, vy chočacie, kab ja spaŭ na padłozie, i jašče kažacie mnie, kab ja ŭvajšoŭ u vaša stanovišča. Heta tak nie pracuje». Jon mnie raspavioŭ, što ŭ CIP zavieźli 220 čałaviek. Ja padumaŭ, što, mahčyma, realna tam užo niama volnych miescaŭ, tamu pahadziŭsia na matrac ź bializnaj. Ja padumaŭ, što va ŭmovach pierapoŭnienych kamier heta nie tak drenna.

«U ich pazicyja, što palityčnyja pavinny dehradavać za kratami»

Jaŭhien Michasiuk. Fota: spring96.org

Jaŭhien Michasiuk. Fota: spring96.org

Kožnaja ranica ŭ mianie pačynałasia z pradjaŭleńnia patrabavańniaŭ supracoŭnikam CIPa. Ale na maje prośby pra asadku, papieru, matrac, mnie adkazvali: «Vam nielha». Ale ŭ apošnija dni, ź piatnicy da paniadziełka, mianie ŭžo trymali ŭ adnoj ahulnaj kamiery, vydali matrac i bializnu. Praŭda, adrazu ŭ čatyrochmiascovaj kamiery z šaściu ludźmi było naadvarot vielmi śpiakotna, i ja patrabavaŭ, kab nam adčynili akno. Supracoŭniki CIPa zrabili heta. My navat bačyli ludziej, jakija prynosili pieradački na KPP CIPa. Na vychodnych pryjazdžała prakuratura z pravierkaj, tamu nas navat vyvieli adzin raz za ŭvieś čas na prahułku.

Za ŭvieś čas mnie nie pieradali nivodnaj paštoŭki ci lista. Užo na voli ja padličyŭ, što ich pavinna było pryjści bolš za 20 štuk. Adzinaje, što ja pabačyŭ paśla vychadu, — heta fotki hetych paštovak, jakija mnie skinuli siabry. Taksama nie pieradali knihu i časopis z kryžavankami, jakija pryniali na KPP ad majho brata. Jašče kali ŭ kamiery siadzić palityčny, to padčas šmonu tam zabirajuć va ŭsich knihi, časopisy, haziety, navat kali im dva hady ŭžo. Ja tak razumieju, što ŭ ich pazicyja, što palityčnyja pavinny dehradavać za kratami i ŭ ich nie pavinna być ničoha, što moža niejak raźvivać ich mozh.

Cikava, što padčas adnaho z šmonaŭ u mianie zabrali pastanovu suda, jakuju ŭ CIP mnie pryvoziŭ milicyjant. U asabistych rečach, jakija mnie vydali na vychadzie, jaje taksama nie było. Ja patrabavaŭ viarnuć mnie pastanovu, ale mnie tak i nie addali jaje. 

«Ź CIPa ja vyjšaŭ u dobraj formie»

U 2017 hodzie, kali mianie adpravili na «sutki», ja abjaviŭ u znak pratestu haładoŭku. Ale ŭ hety raz ja zaniaŭ takuju pazicyju, što ja pavinny vyjści ź CIPa macniejšym, čym ja tudy zajechaŭ. Tamu ja nie admaŭlaŭsia ad ježy i rehularna zajmaŭsia sportam. Pa kamiery ja prachodziŭ ad piaci da dziesiaci tysiač krokaŭ. To-bok ź CIPa ja vyjšaŭ u dobraj formie». 

Siabry sustrakajuć Jaŭhiena paśla

Siabry sustrakajuć Jaŭhiena paśla «sutak». Fota pradastaŭlena Jaŭhienam Michasiukom

Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?