Chvory Alaksandr Łukašenka na Krasnaj płoščy A sick Alexander Lukashenko on Red Square

Chvory Alaksandr Łukašenka na Krasnaj płoščy. Kadr videa

Pavieł Śluńkin razvažaŭ pra Biełaruś biez Łukašenki ŭ padkaście «Mieduzy» «Što adbyłosia».

Jak budzie pieradavacca ŭłada?

Novaj redakcyjaj Kanstytucyi praduhledžana dva varyjanty pierachodu ŭłady ŭ zaležnaści ad pryčyny, pa jakoj nie stała dziejnaha prezidenta.

Pavieł Śluńkin adznačaje, što na hetyja pałažeńni nie varta źviartać istotnuju ŭvahu. I nahadaŭ pra situacyju va Uźbiekistanie.

«U aŭtarytarnych dziaržavach zakony — nie toje, na što źviartajuć vialikuju ŭvahu, kali dzielać uładu. I Biełaruś nie budzie vyklučeńniem. Viadomy vypadak z Uźbiekistanam, dzie paśla śmierci Isłama Karymava pierachod ułady adbyŭsia nie ŭ adpaviednaści z Kanstytucyjaj. Čałaviek, jaki pavinien byŭ atrymać uładu, publična admoviŭsia. Mačyma, u jaho nie chapiła aparatnaj padtrymki ci žadańnia, ci padtrymki prosta siłavych struktur, jakija mahli b abaranić jaho imknieńnie da ŭłady», — adznačyŭ analityk.

Tamu analityk nie asabliva pahłyblajecca ŭ pravavyja kalizii, jakija jość u biełaruskim zakanadaŭstvie. Na jaho dumku, jany nie buduć adyhryvać takoj vyrašalnaj roli, jak inšyja faktary, jakija najbolš važnyja i na jakija buduć abapiracca ludzi ŭ Radzie biaśpieki.

Klučavym faktaram, adznačaje Śluńkin, budzie navat nie ich aparatnaja vaha i nie blizkaść da Alaksandra Łukašenki, i navat nie asabistyja ci siamiejnyja suviazi. Hałoŭnaje — ich suviazi i padtrymka Maskvy.

«Ulik toj vialikaj kolkaści kantrolu pracesaŭ unutry Biełarusi, što jana atrymała (asabliva za apošnija try hady), pakazvaje na toje, što vybar Maskvy i jaje žadańnie padtrymać niejkuju z kandydatur (ci niekalki kandydatur) i buduć słužyć klučavym faktaram, jaki budzie daminavać pry raźmierkavańni paŭnamoctvaŭ», — vykazvaje svoj pohlad analityk.

Śluńkin ličyć, što rasijskija śpiecsłužby pačnuć nad hetym pytańniem pracavać u samyja pieršyja dni, jak tolki źjavicca infarmacyja, što z Łukašenkam niešta adbyłosia. Jany buduć vychodzić na suviaź z čynoŭnikami, jakija patencyjna mohuć razhladacca Maskvoju jak «spadčyńniki trona».

«Mienavita łajalnaść i harantyja padtrymki z Maskvy budzie słužyć adnym z faktaraŭ, jaki budzie zabiaśpiečvać ich novuju namienkłaturnuju vahu pry ŭnutranych abmierkavańniach», — vykazvaje svoj pohlad Śluńkin.

Analityk taksama zhadvaje jašče adzin faktar, jaki nielha pakidać pa-za ŭvahaj. Heta faktar asabistych ambicyj. U siłavikoŭ, niahledziačy na vialikuju zaležnaść ad Rasii, jość ułada:

«Treba pamiatać, što tak zvanyja elity ci biełaruskija biurakraty, jakija znachodziacca ciapier na viaršyni ŭłady, jany mohuć samastojna sabracca i kalektyŭna damovicca (biez udziełu Maskvy) ab tym, chto budzie kiravać krainaj da vybaraŭ. Uličvajučy dastatkova značnuju kolkaść pieramiennych u hetym uraŭnieńni, vielmi składana hadać».

Chto mahčymy pierajemnik?

Z tych, kamu Łukašenka adnaznačna simpatyzuje, analityk nazyvaje Natallu Kačanavu. Ale, na jaho pohlad, niuans tut u tym, što jaje namienkłaturnaje stanovišča i vaha zabiaśpiečvajucca tolki jaje łajalnaściu i simpatyjaj z boku Alaksandra Łukašenki.

«Kali Alaksandr Łukašenka vypadaje z hetaha ŭraŭnieńnia, Natalla Kačanava, jak taja Papiałuška paśla 12-ci hadzin, zastajecca ni z čym. U jaje niama ni armii, ni siłavych orhanaŭ. I kali jana nie stanie klučavym staŭleńnikam Maskvy, to ŭ jaje nie budzie padtrymki adtul», —

vykazvaje svoj pohlad Śluńkin i padkreślivaje, što nie hatovy skazać, jakim čynam Kačanava budzie zabiaśpiečvać svaje ambicyi.

Bolš vidavočnym varyjantam analityk nazyvaje premjer-ministra. Jon nahadvaje, što Raman Hałoŭčanka maje dastatkova niadrennyja i ciesnyja suviazi ź siamjoj Alaksandra Łukašenki i z peŭnymi rasijskimi hrupami. Jon pracavaŭ u sistemie vajskova-pramysłovaha kompleksu i byŭ dypłamatam.

«U jaho dastatkova niadrennyja šancy stać pierajemnikam. Da taho ž jon jašče na praciahu apošnich troch hadoŭ nie vyznačaŭsia niejkimi vielmi mocnymi tatalitarnymi zajavami. Uličvajučy, što farmalna ŭ padparadkavańni aparatu ŭrada znachodziacca i siłavyja viedamstvy, jon moža vyhladać jak davoli simpatyčnaja fihura dla kansensusu biełaruskich elit i adnačasova dla Rasii», — ličyć Śluńkin.

Treci błok — siłaviki. Heta staršynia KDB, staršynia Rady biaśpieki, ministry abarony i ŭnutranych spraŭ.

Chto ź ich i ŭ jaki momant pasprabuje vykarystać svoj resurs, jaki znachodzicca ŭ jaho padparadkavańni, dla taho, kab uzmacnić svaje pazicyi ŭnutry dyjałohu ab zabieśpiačeńni pierajemnaści ŭłady, analityk nie hatovy skazać. Jon tolki zaŭvažaje, što ŭ ich resursaŭ na paradak bolš, čym u va ŭsich astatnich.

«Hramadzianskija čynoŭniki zmohuć bałansavać upłyŭ siłavikoŭ tolki za košt padtrymki z Rasii. Kali takoj vidavočnaj padtrymki hramadzianskim asobam nie budzie, to ja nie ŭpeŭnieny, što atrymajecca paźbiehnuć varyjanta, pry jakim siłaviki zastanucca pry ŭładzie», — adznačaje analityk.

Pavieł Śluńkin nie ŭpeŭnieny, što Rasija prosta budzie nazirać i davać varyjanty biełaruskim čynoŭnikam samim vyznačać, chto budzie pierajemnikam. «Ja dumaju, što jany buduć niepasredna ŭdzielničać u hetym pracesie. I, mahčyma, u ich užo jość tyja kandydatury, jakija jany buduć padtrymlivać, ci ŭžo na hetym etapie razhladajuć jak pierajemnikaŭ i buduć maksimalna dapamahać im».

Ci moža stać pierajemnikam Viktar Łukašenka?

Analityk adznačaje, što kali tranzit budzie zapuščany ŭ adnosna stabilnaj unutrypalityčnaj situacyi, to Viktar Łukašenka źjaŭlajecca adnym z hałoŭnych pretendentaŭ pa pasadu prezidenta. Jon tłumačyć heta tym, što najbolš paśpiachovyja vypadki tranzitu ŭłady ŭ aŭtarytarnych krainach jakraz pry pieradačy ŭłady dzieciam. Tady zachoŭvajecca i režym, i sistema.

«Alaksandr Łukašenka, kali analizavać usiu jaho historyju, chacieŭ by pakinuć uładu ŭnutry svajoj siamji. Jon, u pryncypie, nikomu nie daviaraje. I heta łahična, kali ŭličvać historyju aŭtarytarnych režymaŭ», — zaŭvažaje Śluńkin.

Ale analityk padkreślivaje, što ŭ varyjancie, kali Alaksandr Łukašenka ŭžo nie maje mahčymaści prymać rašeńni, vyznačalnuju rolu buduć adyhryvać zusim inšyja faktary.

Jakija šancy ŭ apazicyi

Analityk źviartaje ŭvahu, što adkaz na pytańnie vielmi mocna zaležyć ad ahulnaj kanjunktury, jakaja budzie ŭ momant, kali nie stanie Łukašenki. Ad taho, u jakim stanie budzie znachodzicca Rasija, jak budzie raźvivacca vajna va Ukrainie, jak budzie vyhladać situacyja ŭnutry Biełarusi.

Śluńkin ličyć, kali Łukašenki nie stanie ŭ najbližejšy čas, to šancy apazicyi ŭziać uładu minimalnyja.

«Ale ŭ pierśpiektyvie nie fakt, što kali Alaksandra Łukašenki nie stanie, Rasija budzie takoj ža mahutnaj ci, jak i raniej, mieć mahčymaści vyznačać palityčnyja pracesy ŭnutry inšych dziaržaŭ, a nie budzie znachodzicca ŭ stanie zmahańnia za ŭładu ŭnutry krainy», — zaŭvažaje analityk.

«U apazicyjnaha palityka hałoŭny resurs — papularnaść i hatoŭnaść ludziej vychodzić na jaho padtrymku, słuchać jaho zakliki i ryzykavać saboju padčas ździajśnieńnia niejkich dziejańniaŭ. I ŭ momant, kali Łukašenki nie stanie, płan, pra jaki havorać demakratyčnyja siły, pakaža, ci jość niejki resurs i kapitał u demakratyčnych palitykaŭ, kab jany mahli stać važnym hulcom u hetym pracesie.

Hołas naroda budzie našmat składaniej zadušyć siłavym mietadam, čym heta było ŭ 2020 hodzie prosta z-za taho, što sama sistema budzie ŭ niejki momant destabilizavanaja. Niezrazumieła budzie, čyje zahady vykonvać. Mienavita tut zjaŭlajecca patencyjnaje akno mahčymaściaŭ», — adznačaje Śluńkin.

Razam z hetym analityk nie maje adnaznačnaha adkazu na pytańnie, ci budzie biełaruskaje hramadstva prysłuchoŭvacca da zaklikaŭ demakratyčnych sił.

«Kali biełarusy nie zmohuć sami mabilizavacca, kali jany sami nie buduć, navat biez zaklikaŭ, sprabavać niešta mianiać, choć na ŭzroŭni haryzantalnaj kamunikacyi adno z adnym, jak heta było ŭ 2020 hodzie, to rašeńnie budzie prymacca za ich na fiktyŭnych vybarach», — prahnazuje Śluńkin.

Nakolki treba ŭličvać faktar Rasii

Analityk zaŭvažaje, što sacyjalnyja i palityčnyja pracesy składana pradkazać. Pra heta śviedčyć prykład razvału Savieckaha Sajuza. Takoha nie pradkazvaŭ nivodzin z savietołahaŭ. Ale hety praces adbyŭsia. Taksama, jak i padzieńnie Bierlinskaj ściany.

Siońnia nieviadoma, jak budzie raźvivacca situacyja. Nakolki Ukraina budzie zdolnaja vyzvalić svaje terytoryi? I da jakich pracesaŭ unutry Rasii heta pryviadzie? Tamu varyjant unutranaj destabilizacyi i asłableńnia Rasii nie zjaŭlajecca nievierahodnym.

Śluńkin prapanuje ŭjavić, što ŭ vajnie pieramahła Ukraina, što pryviało da ŭnutranaha asłableńnia i centrabiežnych tendencyj u Rasii, kali bujnyja elity skancentravanyja na padziele ŭłady. U hetych elit u takich umovach nie budzie dastatkova sił ci žadańnia zajmacca rašeńniem biełaruskaha pytańnia.

U takim vypadku šancy na toje, što ŭ Biełarusi zapuściacca demakratyčnyja pracesy, ci chacia b jana stanie na šlach demakratyzacyi navat unutry prarežymnych hrup, jakija siońnia padtrymlivajuć Alaksandra Łukašenku, nielha vyklučać.

«Pakul heta nadta składana, kab stać realnaściu», — zaŭvažaje analityk.

Jaki znak moža śviedčyć ab istotnym paharšeńni zdaroŭja Alaksandra Łukašenki

Pra toje, što zapuščany miechanizm pieradačy ŭłady, na dumku analityka, mohuć śviedčyć bolš častyja zjaŭleńni peŭnaj asoby na publicy, važnych mierapryjemstvach, sustrečach z Alaksandram Łukašenkam, delehavańnie jamu peŭnych važnych zadač, jakija vychodziać za miežy jaho kampietencyi. Mahčymym śviedčańniem taksama mohuć być źmieny ŭ zakanadaŭstvie, jakija buduć uzmacniać pazicyi hetaha čałavieka.

Pavieł Śluńkin taksama nahadvaje pra taki novy orhan ułady, jak Usiebiełaruski narodny schod (UNS). Łukašenka moža pryznačyć na čale jaho zamiest siabie, jak heta praduhledžana novaj Kanstytucyjaj, inšaha čałavieka. Što budzie śviedčyć, što jon u im bačyć svajho pierajemnika.

Ci naadvarot, Łukašenka vyrašyć zastacca tolki na čale UNS i adtul kantralavać novaha prezidenta. U takim vypadku zjaŭleńnie niejkich ludziej na vysokich pasadach budzie namiakać na toje, što niechta ź ich patencyjna budučy prezident.

Analityk ličyć, što pakul Alaksandru Łukašenku vielmi składana ŭjavić, što niechta inšy budzie prymać rašeńni ŭnutry Biełarusi, pakul jon žyvy i moža heta rabić sam.

«Uvieś jaho psichałahičny partret śviedčyć ab tym, što hety čałaviek vielmi lubić uładu, nie dapuskaje nijakaj kankurencyi i budzie sprabavać daminavać nad palityčnym polem, navat kali pasprabuje ź jaho sam siabie ŭ niejki momant vyvieści. Jaho da hetaha padpichnuć mohuć tolki sapraŭdy ekstraardynarnyja pracesy, źviazanyja ź jaho zdaroŭjem ci niečym inšym. A voś kab jon pa svaim žadańni, znachodziačysia ŭ stanie kiravać Biełaruśsiu i praciahvać jaje kantralavać, vyrašyŭ, što para ŭžo na piensiju, to ŭ heta ja nie vieru», — zaŭvažaje analityk.

Čytajcie jašče:

Što moža być paśla Łukašenki? Mahčymyja kirunki

Prapahandyst Špakoŭski napisaŭ prahramny post: U najbližejšyja hady zaviaršycca epocha Łukašenki

Arastovič patłumačyŭ, čamu nie baicca scenaryja z rasijskim staŭlenikam na miescy Łukašenki

Клас
22
Панылы сорам
3
Ха-ха
2
Ого
6
Сумна
8
Абуральна
11

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?