Rečy brenda 10 motifs, adny z tych, jakija abvinavačvajucca ŭ «zapazyčanaści» z mas-markieta. Fota: instahram brenda

Rečy brenda 10 motifs, adny z tych, jakija abvinavačvajucca ŭ «zapazyčanaści» z mas-markieta. Fota: instahram brenda

Što zdaryłasia? U kancy lutaha saŭładalnik brenda Pavieł Filipovič vykłaŭ post, u jakim abvinavaciŭ Alaksandru Žuk, zasnavalnicu marki i druhoha saŭładalnika, u padmanie. A mienavita ŭ tym, što jana kuplała rečy ŭ H&M, Reserved dy inšych viadomych markach i paśla nievialikaha apdejtu pradavała jak dyzajnierskija. 

My pahavaryli z abodvuma bakami kanfliktu, kab atrymać poŭnuju karcinu taho, što adbyvajecca.

Hety artykuł płanavaŭsia inšym — pieršapačatkova my chacieli abhavaryć z saŭładalnikami brenda adroźnieńni pamiž «dyzajnierskimi» i «zapazyčanymi» rečami. Adnak padčas hutarki stała vidavočna, što abmiežavacca tolki hetaj temaj nie ŭdasca. Kanflikt, jaki, zdavałasia, byŭ źviazany tolki ź biznesam, akazaŭsia bolš hłybokim i zabłytanym. Tak, padčas našaj hutarki, byli ŭźniatyja pytańni psichałahičnaha hvałtu, hrošaj i ŭzajemnaj kryŭdy.

Alaksandra: «Ja doŭha nie navažvałasia pastavić kropku ŭ abjuziŭnych adnosinach i zapłaciła za heta reputacyjaj brenda»

«Naša Niva»: Da našaha intervju vy nieadnarazova admaŭlalisia razmaŭlać z presaj na temu kanfliktu, jaki adbyvajecca ŭ 10 motifs. Čamu ciapier vy pahadzilisia na razmovu?

Alaksandra Žuk: Viedajecie, mnie zdajecca, što čytać artykuły pra abjuz i chatni hvałt i samoj stać hałoŭnaj hierainiaj takoha artykuła — vielmi roznyja rečy. Mnie spatrebiłasia šmat času, kab nabracca śmiełaści i raskazać pra našy z Paŭłam adnosiny. Zaraz ja adčuvaju soram i strach. Nas ža tak vučyli: što vynosić śmiećcie z chaty drenna, što, kali ty była ŭ adnosinach z ahresaram, to ŭ lubym vypadku sama vinavataja — sama ŭ heta ŭlipła, sama nie mahła pajści.

Ale ja zrazumieła, što maja historyja moža być karysnaj: moža, dziakujučy joj, niechta vyjdzie z abjuziŭnych adnosin ź mienšymi stratami. Ja, naprykład, doŭha nie navažvałasia pastavić kropku i zapłaciła za heta reputacyjaj svajho brenda.

«NN»: Kali ŭ historyi 10 motifs źjaviŭsia Pavieł?

AŽ: My paznajomilisia na chvali tych padziej [u 2020-m] — Pavieł byŭ vałancioram. Niejak pad ścienami turmy ja čakała siabra, jakoha pavinny byli vypuścić, i Pavieł vypadkova apynuŭsia pobač. My pačali razmaŭlać.

U śniežni mianie zatrymlivajuć, jon sustrakaje paśla sutak i prosta achinaje ŭsim svaim kłopatam i ŭvahaj. Zaviazvajucca adnosiny, ale pieršapačatkova ja nie razhladała ich jak niešta surjoznaje, bo jašče da aryštu stała zrazumieła, što ŭ chutkim časie mnie daviadziecca pakinuć krainu. Musić, tamu my tak chutka źjechalisia: ad znajomstva da jaho pierajezdu da mianie minuła 2—3 tydni.

U vyniku ja adlataju na Novy hod z dumkami ab dalejšaj emihracyi. Jon zastajecca ŭ majoj minskaj kvatery. Na toj momant jon byŭ biez pracy, a mnie była patrebna dapamoha pa brendzie — usia vyšyŭka zroblena mnoj uručnuju, tamu čysta fizična było składana zajmacca hetym i jašče paralelna vieści instahram. Ja kažu: «Słuchaj, było b kruta, kali b ty zmoh adkazvać u dyrekcie». Tak jon pačaŭ dapamahać afarmlać zamovy. Nieŭzabavie ja ŭbačyła, što Paša vydatna z hetym spraŭlajecca i prapanavała pracavać razam.

«NN»: Jak składałasia vaša supracoŭnictva ŭ Litvie?

AŽ: Paśla pierajezdu jon padzarablaŭ na budoŭli, a ja šukała mahčymaści, kab zapuścić brend tut: hladzieła, dzie možna raźviesicca, sustrakałasia z klijentami. Sprava pajšła. Ja skazała: «Treba, napeŭna, adčyniać kampaniju. Tym bolš, maja siabroŭka moža dapamahčy z afarmleńniem». Tak u brenda źjaviłasia jurasoba, całkam aformlenaja na mianie.

U pieršyja časy prodaž išoŭ praź inšyja kramy, ale Paša — daśviedčany pradaviec. Jon paličyŭ, što heta niavyhadna i lepš adkryvać svoj šoŭrum.

Ja zhadžajusia i zapuskajemsia ŭžo tut (u Vilni. — «NN»). Jaho ŭdziełu stanovicca bolš: na im — prodaž, farmavańnie cany i inšyja kamiercyjnyja pytańni, na mnie — adzieńnie i zdymki.

«NN»: Zboku zdajecca, što ŭ vas skłaŭsia paśpiachovy tandem. Što nasamreč adbyvałasia ŭ vašych asabistych adnosinach?

AŽ: Z momantu, kali my vyrašyli adkryvać šoŭrum, rehularna pačynajuć adbyvacca dziŭnyja rečy. «Pieršyja zvanočki», praŭda, pačalisia jašče ŭ Minsku. Jon moh razzłavacca, moh prosta sarvacca, nakryčać pa niejkaj drobiazi. Pieršaja svarka zdaryłasia ŭ mianie doma: jon niešta hatavaŭ na kuchni, i ja paprasiła pamyć paśla siabie plitu. Jon žorstka nakryčaŭ. Ja ŭ toj momant tolki vyjšła z turmy i drenna razumieła, što ŭvohule adbyvajecca. 

Pastupova jon pačaŭ abmiažoŭvać maje kantakty ź siabrami. Prydumvaŭ usialakija niebylicy: kazaŭ, što jany raspuskajuć plotki za majoj śpinaj. Kali ja chacieła iści hulać, a jon zastacca doma, to, kab paźbiehnuć čarhovaha skandału, mnie taksama davodziłasia zastavacca. Ja nie zaŭvažyła, jak akazałasia ŭ izalacyi. Ź blizkimi siabrami ŭ toj momant užo nie razmaŭlała — mnohija nie vytrymlivali jaho presinhu i maich pytańniaŭ kštałtu «A ty praŭda takoje pra mianie kazała?». Kanflikty ŭźnikali ŭvieś čas.

Dva hady spatrebiłasia, kab da mianie dajšło, navošta jon usio heta rabiŭ.

«Čytańnie maich asabistych paviedamleńniaŭ dla jaho było normaj»

«NN»: U svaich storyz, źviazanych z vašym kanfliktam, Pavieł pieryjadyčna zhadvaje svaju žonku. Jakuju rolu jana hraje va ŭsim hetym?

AŽ: Heta vydatnaja historyja. Niejak da mianie na dzień naradžeńnia prychodzić žančyna i kaža: «Vitaju, Saša. My ź dziećmi daŭno čakajem Pašu. Skažy, kali naš tata pryjedzie dadomu». Ja była ŭ šoku. Kali jon pierajechaŭ da mianie ŭ Minsk, to kazaŭ, što žanaty, ale płanuje razvodzicca, i ja była ŭpeŭniena, što da momantu pierajezdu ŭ Vilniu jon byŭ užo raźviedzieny. Bolš za toje, jon kazaŭ, što ŭ jaho adno dzicia — my navat navahodni padarunak jamu razam kuplali.

Akazałasia, što dziaciej dvoje, a razvodam i nie pachnie. Taja zajava z ZAHSa, jakuju jon mnie pakazvaŭ, była prosta zapampavanaja ź internetu.

Da apošniaha jon sprabavaŭ adchłusicca. U toj momant ja nie syšła, choć i razumieła, što heta žachlivaja i durnaja situacyja, ale dziakujučy hetaj historyi ja zrazumieła, što mnie patrebna dapamoha, i źviarnułasia da psichołaha.

Viedaju, što zaraz jany z žonkaj majuć znosiny, ale nie ŭ kursie niuansaŭ ich adnosin.

«NN»: Jak raźvivalisia padziei dalej?

AŽ: Pavieł chutka ściamiŭ, što ja i brend — adzinyja jaho resursy i pačaŭ pazbaŭlać mianie kisłarodu. Jon zryvaŭsia, ja sychodziła z domu da siabrovak. Paśla hetaha jon vielmi pierakanaŭča prasiŭ prabačeńnia, ja viartałasia — i ŭsio pačynałasia znoŭku.

Našy adnosiny adbivalisia na pracy. Pavieł paprostu moh skazać «Ja adychodžu» i nie źjaŭlacca ŭ šoŭrumie tydzień. 

Paśla paŭhoda siesij ź psichołaham ja zrazumieła, što hetyja adnosiny patrebna zakančvać, ale ŭsie prybytki brenda da taho momantu ŭžo całkam kantralavalisia im. Nam abaim prychodziŭ zarobak, ale źniać niejkuju vialikuju sumu, kab pierajechać u adzin dzień, ja nie mahła.

Spačatku ja znajšła nievialikuju studyju. U kvatery, u jakoj my na toj momant žyli razam, było 90% maich rečaŭ i 10% — jaho. Tamu ja prapanavała pierajechać jamu. Pavieł admoviŭsia, spasłaŭšysia na toje, što chutka jon sustrenie žančynu i im tam budzie ciesna.

Ja praciahnuła tajemna źbirać na svoj pierajezd. Tym časam hradus skandałaŭ ros: jon moh zapuścić u mianie vazaj ci sa złości prycisnuć mianie da ściany za horła. U taki momant vielmi mocna pałochaješsia. Čytańnie maich asabistych paviedamleńniaŭ dla jaho było normaj. Časam u dni, kali my svarylisia, jon nie davaŭ mnie spać da 5—6 ranicy. 

Ciapier, prakručvajučy ŭsio nazad, ja razumieju, što treba było biehčy. Ale ahresary mohuć być vielmi pierakanaŭčymi, kali im heta patrebna. Jon kazaŭ, što kachaje, prasiŭ prabačeńnia i navat znajšoŭ nam siamiejnaha psichołaha. Praŭda, Paŭła chapiła tolki na adzin sieans.

Paśla jon pačaŭ pahražać, što zabłakuje dostup da rachunku. Ranicaj pavinna być zdymka, a jon havoryć, što jaje nie budzie — ja prosta nie zmahu źniać hrošy, kab jaje apłacić. Usio, što było zaviazana na jaho numar, ciapier zabłakavana: pracoŭnaja pošta i navat huhł-punkt. Jon pastaviŭ, što šoŭrum začynieny, i ja ničoha nie mahu z hetym zrabić. Taksama zabłakavany sajt — chostynh pryviazany da jaho telefona.

«NN»: Čamu vy nie vyklikali palicyju?

AŽ: Pra heta ciažka kazać. Jon mianie nie biŭ i nijakich kalectvaŭ nie nanosiŭ. Ja bajałasia, što vykliču ich, jany Paŭła nie zabiaruć, a mnie daviadziecca zastacca ź im u adnoj kvatery. Ciapier adbyvajecca padobnaja reč: palicyja nie bačyć pahrozy ŭ jahonych pieraśledach, tamu ničoha nie robić.

Dy i na toj momant my jašče viali supolnuju spravu. Ja sprabavała ŭsio vyrašyć «pa-dobramu».

«NN»: Vierniemsia da biznesu. Jak Pavieł staŭ akcyjanieram 10 motifs?

AŽ: U sakaviku paśla taho, jak ja ŭpieršyniu pajšła z domu i ŭžo surjozna dumała ab kančatkovym razryvie, svarki, źviazanyja ź biznesam, stali adbyvacca ŭsio čaściej. Paśla čarhovaha skandału jon zajaviŭ, što jamu patrebnyja harantyi i jon choča 50% akcyj. Što zrabiŭ ramont u šoŭrumie i, vykarystoŭvajučy svoj navyk prodažu, zmoh raźvić biznes.

Paša, praŭda, ukłaŭ u hety prajekt šmat pracy, i ja nie stała piarečyć. Adzinaje, tak jak brend nie byŭ stvorany ŭdvaich z nula — jaho kaliści zasnavała ja, usie finansavyja ŭkładańni byli maimi, a pieršapačatkovy instahram i klijenckaja baza taksama byli raźvityja mnoj, ja źniziła jaho dolu da 45%.

Pry hetym ad materyjalna adkaznaj pasady dyrektara jon admoviŭsia.

«NN»: Kali ŭsio vyjšła z-pad kantrolu?

AŽ: Kali ja syšła, jon doŭhi čas sprabavaŭ sa mnoj pamirycca. Ja praciahvała nastojvać, što adnosiny ŭ nas čysta pracoŭnyja. Tak my vyrašyli maksimalna dzialić abaviazki, kab niedzie mienš dačyniacca albo pracavać u šoŭrumie pa čarzie ŭ roznyja dni. Adnačasova ja pačała ŭnikać u buchhałtarskija pracesy, jakimi raniej zajmaŭsia vyklučna Pavieł i zadavać jamu niazručnyja pytańni. U vyniku jon psichavaŭ: «Ja ŭ takoj atmaśfiery bolš pracavać nie mahu. Ja adychodžu».

Paźniej ja daviedałasia, što jon zapuściŭ «svoj» brend.

Stała pytańnie ab tym, što rabić z akcyjami. Pavieł zachacieŭ, kab ja ich vykupiła plus zapłaciła dyvidendy. Pryčym nazvaŭ niejkuju astranamičnuju canu — 15 000 jeŭra, potym, praŭda, skinuŭ jaje da 10 000.

Jany stolki nie kaštujuć. Ja paprasiła źviarnucca da buchhałtara, kab toj raźličyŭ ich realny košt.

U vyniku jon napisaŭ SMS, što zabłakuje rachunak. Ja źviarnułasia da advakata i razam my skłali dasudovuju pretenziju, jakaja jaho nie zadavoliła. Dalej pačałasia historyja pra jaho sačeńnie, palicyju i ŭvieś hety skandał, jaki adbyvajecca ciapier.

«U mahazinach mas-markieta byli nabyty adzinkavyja rečy»

«NN»: Što adbyvajecca ciapier?

AŽ: Zrazumieŭšy, što nie dabjecca svajho, jon praciahnuŭ pieratvarać majo žyćcio ŭ kašmar. Jon sočyć za mnoj, zachodzić u šoŭrum i sprabuje vyvieści mianie na isteryku, abryvaje telefon, rasklejvaje kala majoj chaty i šoŭruma abjavy.

Fota: asabisty archiŭ Alaksandry

Fota: asabisty archiŭ Alaksandry

Pa jaho navodcy ŭ minskuju kramu nieadnarazova prychodzili siłaviki. Śledčy, ź jakim mnie pryjšłosia mieć znosiny, raspavioŭ, što Pavieł i jaho žonka napisali zajavu, byccam ja pradaju BČB-simvoliku. Tak što ŭ nas u Minsku ŭžo paśpieli pabyvać HUBAZiK, AMAP i śledčyja Centralnaha RUUS. Kaniečnie, heta adbivajecca i na prodažy, i na stanie supracoŭnikaŭ.

Ja błakavała jaho numary piać razoŭ, ale jon kuplaje novyja sim-karty. Palicyja ničoha zrabić nie moža — kažuć, što, pakul jon nie staić pad maimi dźviaryma z nažom, heta nie surjozna. Zajava, jakuju ja napisała, ničoha nie dała: jon pakazvaje palicyjantam pierapisku, dzie ja sprabuju być pryjaznaj i raspaviadaje pra Novy hod z majoj siamjoj. Ja niekalki razoŭ źviartałasia ŭ «Łabirynt» i «Aliviju» (arhanizacyi, jakija dapamahajuć achviaram chatniaha hvałtu. — «NN»), ich parady adnolkavyja: vyklikajcie palicyju, chadzicie da psichołaha. Atrymlivajecca zamknionaje koła, jakoje ja nie mahu razarvać.

«NN»: Asnoŭnaja aficyjnaja pretenzija Paŭła da vas — prodaž vami rečaŭ z mas-markieta. Jak vy možacie heta prakamientavać?

Kałažy, jakija publikavaŭ Pavieł

Kałažy, jakija publikavaŭ Pavieł

AŽ: U śniežni Pavieł zrazumieŭ, što adzinaje, čym jon moža naškodzić brendu — heta historyja z kastamizavanymi rečami, i pačaŭ šantažavać hetym. Biezumoŭna, mnie vielmi škada, što našy klijenty stali śviedkami hetaj situacyi. Ale, kali ja ihnaravała jaho pahrozy, to nie vieryła, što Pavieł zmoža razduć z hetaha cełuju epapieju.

Rastłumaču: kastamizacyja — zvyčajnaja źjava dla biełaruskich brendaŭ. Tolki adzinki vyrablajuć svoj trykataž, bo heta vielmi doraha.

U 10 motifs jość švedry, źviazanyja ŭručnuju, jość tyja, što zamaŭlalisia na vytvorčaści, i tyja, što nabyty na fabrykach. Sapraŭdy, u mahazinach mas-markieta byli nabyty adzinkavyja rečy — jany adpraŭlalisia na vytvorčaść u jakaści ŭzoraŭ, na asnovie jakich potym adšyvali padobnyja rečy.

Na ŭsie vyraby naniesiena ručnaja vyšyŭka — na kožnuju takuju ​​madel sychodzić niekalki hadzin majoj pracy i ja ŭkładvaju ŭ ich nie mienš sił i lubovi, čym u inšyja vyraby. Dla mianie zaŭsiody było važna prydumlać cikavaje adzieńnie, i mnie zdajecca, što ŭsia naša pradukcyja ŭnikalnaja.

«NN»: Jaki pracent kastamizavanaha adzieńnia ad ahulnaha abjomu rečaŭ pradstaŭleny ŭ šoŭrumie?

AŽ: Mnie zdajecca nie bolš za 10% ci 5%. Ciapier my pačali vieści rubryku pa niadzielach, dzie pakazvajem vytvorčaść i praces adšyvu.

Napieradzie doŭhi i pakutlivy praces sudovych spraŭ, ale ja spadziajusia zachavać biznes, u jaki tak šmat ukłała.

Pavieł: «Mianie kankretna tycnuli nosam u hetyja rečy»

«NN»: Možacie raskazać historyju vašaha ŭdziełu ŭ brendzie 10 motifs?

Pavieł Filipovič: Maja śpiecyfika pracy — prodaž. Ja zajmaŭsia hetym 15 hod. Pracavaŭ zaŭsiody ŭ mižnarodnych kampanijach, jak Johnson & Johnson, Heineken i inšych.

Z Sašaj my paznajomilisia vosieńniu 2020 hoda, ale bačylisia vielmi redka: ja vałancioryŭ i byŭ vielmi zaniaty tady. 16 śniežnia jana vyjšła z turmy i, pa-mojmu, 25 śniežnia adrazu ž vylecieła ŭ Paryž. Pierad adjezdam jana kaža: «Ci možaš ty zaniacca [brendam]? U mianie ničoha nie atrymlivajecca».

Ja pačaŭ vyvučać, što adbyvajecca, i zaŭvažyŭ vialikuju kolkaść pamyłak. Pačaŭ vybudoŭvać sistemu. Zrazumieŭ, što brend — heta emocyi ŭ detalach. Što heta nie historyja pra adzieńnie — heta historyja pra emocyi. Tak ja prapanavaŭ uvieści pryhožaje pakavańnie, kab čałaviek atrymaŭ poŭny kompleks stanoŭčych emocyj.

Ja vystupiŭ inicyjataram taho, što prodaž treba rabić z ułasnaj kramy.

Tamu tady ja adrezaŭ usich partnioraŭ i my pačali vieści tolki ŭłasny prodaž.

Dziakujučy maim namahańniam, ja sabraŭ pieradapłačanyja zamovy, i Saša była vymušana viarnucca z Paryža, kab ich vykanać. Nie padnimajučy hałavy, jana vyšyvała hetyja voś sercy — całkam uručnuju, mašynkaj nie atrymlivałasia. Z hetaha momantu i pajšło niejkaje raźvićcio.

Akramia majek, byli kardyhany, i ja nie viedaŭ, što jany byli kupleny. My pryjazdžali na fabryku «Alesia» — tam znachodzicca šviejnaja vytvorčaść, ź jakoj my supracoŭničajem. Ja zabiraŭ adtul futbołki ci sukienki, a Saša išła ŭ inšy ŭvachod i viartałasia ŭžo z kardyhanami.

«NN»: Zboku zdavałasia, što ŭ vas vielmi paśpiachovy tandem. Što zdaryłasia?

PF: Ja daviedaŭsia, što my vykarystoŭvajem nabyty ŭ kramach tavar. 19 śniežnia ja skazaŭ joj, što ŭsio viedaju, pakazaŭ dakumienty, pakazaŭ faktury i skazaŭ, što bolš nie chaču ŭ hetym udzielničać.

(Pavieł pakazaŭ faktury, jakija pakazvajuć, što zakupy ŭ kramach mas-markieta sapraŭdy byli. — «NN»)

«NN»: Vy śćviardžajecie, byccam nie viedali, što brend realizoŭvaŭ kastamizavanyja rečy. Pry hetym u paście kažacie, što byli ŭklučany va ŭsie finansavyja pracesy, u tym liku zmahli pavialičyć canu vyrabaŭ u 4 razy. Skažycie, jak vy farmavali canu, kali nie viedali vartaść ich «bazy»?

PF: Šviejka dla mianie — novaja historyja. Śpiektr pytańniaŭ vielmi vialiki. Sašynaj zonaj adkaznaści było: vytvorčaść adzieńnia, fotasiesii, kantrol pracy SMM-mieniedžara, płanavańnie pastoŭ, napaŭnieńnie stužki. Usie astatnija pytańni, jak kamunikacyja ŭ Instagram, łahistyka paštovaj adpraŭki, padrychtoŭka faktur, rachunak — na mnie. Heta ŭsio treba rabić.

Saša kazała, što treba apłacić — ja apłačvaŭ.

«NN»: Davajcie jašče raz: jak vam atrymoŭvałasia raźličvać canu tavara, kali vy nie viedali, adkul jon biarecca i kolki kaštuje?

PF: (…..) Niejkija rečy Saša apłačvała biełaruskaj kartaj.

«NN»: U adnym sa svaich pastoŭ Instagram, jaki ciapier adsutničaje, vy siadzicie ŭ švedry brenda i raskazvajecie pra praces padhonak. Čytajecca, byccam vyrab viažacca ŭručnuju, choć u hety momant na vas nadziety kastamizavany mas-markiet.

PF: My z Sašaj niekalki razoŭ razam jeździli ŭ kramu. Ni dla koha nie sakret, jak pracujuć dyzajniery i adkul biarecca baza.

Saša mnie patłumačyła, što hety švedar patrebny jak uzor i dalej my zapuścim pa im svaju vytvorčaść. My navat partnioraŭ znajšli i jeździli abmiarkoŭvać košt partyi.

«NN»: Što zdaryłasia dalej?

PF: 19 śniežnia mianie kankretna tycnuli nosam i pakazali na hetyja rečy. Ja sabraŭ infarmacyju, i 22 śniežnia ŭ mianie adbyłasia razmova z Alaksandraj. 24 lutaha ja vykłaŭ pieršy post.

Tut u mianie adbyłasia takaja dylema: albo ja zapluščvaju vočy na ​​hetuju situacyju i atrymlivaju dobry prybytak, albo dziejničaju sumlenna.

My ŭsie tut u adnoj łodcy i možam padtrymlivać adno adnaho, dapamahać. Hetaja historyja mnie padajecca nieprymalnaj. Kali heta vyjaviłasia, ja skazaŭ, što ŭ nas jość niekalki šlachoŭ: pieršy šlach — usio heta likvidujecca i ja viartajusia da pracy, i druhi — Alaksandra pačynaje pracavać samastojna i vykuplaje maju dolu ŭ kampanii.

«Zapisvaŭ našy svarki na dyktafon»

«NN»: Toje, što adbyvałasia ŭ vašym asabistym žyćci, upłyvała na ahulnuju pracu?

PF: U našych asabistych adnosinach była pastaŭlenaja kropka značna raniej za heta pytańnie. Tak, ja razumieju, što dla Sašy i dla mianie heta było niepryjemna. Ale my imknulisia dać druhi šaniec adnosinam.

Nie chavaju, što ŭ hetaj situacyi jość vialikaja rola majho charaktaru. Kali my pačynali razam pracavać, tady pieršaje, što ja skazaŭ: «Saš, heta zahubić našy adnosiny». Tamu što ŭ mianie niama takoha, što biznes — heta cacki.

Pry hetym ja nie mahu skazać, što Saša — drenny čałaviek. Jana krychu takaja tvorčaja. Lehkadumna stavicca da šmatlikich momantaŭ. Naprykład, jana nie bačyć hłybiniu prablemy, pakul jaje nie nakryje. Tak adbyłosia i ciapier. Ja kažu: «Saš, nu, heta budzie soramna. Razumieješ, heta ŭ lubym vypadku rana ci pozna vyjavicca. Ja ciabie kachaju i daju čas na vypraŭleńnie situacyi. Kali łaska, papraŭ heta».

Ale jana pajšła inšym šlacham (praź jurysta. — «NN»).

«NN»: Z-za čaho pahłybiŭsia kanflikt?

PF: U nas było čatyry sustrečy nakont adnaŭleńnia supracoŭnictva. U lutym adbyłasia finalnaja razmova na hetuju temu. I ja tady kažu, što daju joj jašče krychu času na razvažańni. U toj momant my znachodzilisia ŭ šoŭrumie i jana mnie kaža: «Pajšoŭ preč adsiul».

Što značyć pajšoŭ preč? Saša vyklikaje palicyju. Kaža: «Voś moj były małady čałaviek admaŭlajecca vyjści z pamiaškańnia». Palicyja pačynaje raźbiracca. Raskazvaju, što znachodžusia tut jak saŭładalnik mahazina i kampanii, na što maju poŭnaje prava. Jany źjechali.

Potym u nas zdaryłasia bujnaja svarka. Tady Saša padrapała mnie tvar i parvała švedar. Ja nie pisaŭ nijakich zajavaŭ, ale pajechaŭ zafiksavać ślady.

«NN»: Jak daŭno vy pačali vieści aŭdyja— i videazapisy Alaksandry?

PF: Ja pačaŭ rabić zapisy ŭ žniŭni 2022 hoda, za paŭtara miesiaca da našaha rasstavańnia. Heta byŭ toj miesiac, kali jana psichanuła — «sychodžu da siabroŭki žyć». Ja ŭvieś čas prasiŭ supakoicca.

Potym jana mnie pačynaje raskazvać historyju, što znajšła kvateru, u jakuju ja pavinien pierajechać. Ja prosta kažu: «Kali ty vyrašyła, što nie chočaš razam žyć, to sama pierajazdžaj».

«NN»: Jana viedała, što vy jaje zapisvajecie?

PF: Spačatku — nie viedaju. Paśla ja sam pakazvaŭ joj častku hetych zapisaŭ.

Niejak jana napisała mnie: «Ja paprasiła dapamohi ŭ centry abarony žančyn. Mnie vyłučyli asobnaha jurysta. I kali ty nie pierastanieš pisać, tady ad mianie budzie zajava ŭ sud nakont chatniaha hvałtu».

Ja kazaŭ, što hetaha nie bajusia. Padčas svarak, kab paźbiehnuć pravakacyj, ja prosta ŭklučaŭ dyktafon. Voś heta ŭsio, videa i aŭdyja, treba mnie, kab zaścierahčy siabie ź jurydyčnaha boku. Ciapier hetyja zapisy dapamahli mnie paźbiehnuć kryminalnaj adkaznaści.

«NN»: Vierniemsia da brenda.

PF: Paśla taho, jak ja atrymaŭ hety list z palicyi, to padumaŭ, čamu ja pavinien jaje škadavać, i, nie čakajučy 1 sakavika (heta krajniaja data terminu, jaki Pavieł daŭ Alaksandry na rozdum. — «NN»), apublikavaŭ post.

«NN»: Vy skazali, što nie chacieli jaje škadavać, ale potym sami prapanavali joj zabrać 45% vašych akcyj. Čamu?

PF: Ja sapraŭdy ŭžo pierahareŭ. Ja vielmi stamiŭsia. Ja zrazumieŭ, što całkam zanurany ŭ hety kanflikt i ŭsie maje razmovy tolki pra heta. Hetaja situacyja mianie razburaje.

Ja napisaŭ jaje advakatu ŭ telehram, maŭlaŭ, davaj ja pryjedu, padpišu. Kolki razoŭ ja prapanoŭvaŭ padaryć joj usio.

Kali ščyra skazać, na hety momant ja nienavidžu 10 motifs i chacieŭ pastavić kropku. Ale Saša ciahnie ź jurydyčnymi pytańniami.

«Heta nie kastamizacyja, a padman pakupnikoŭ»

«NN»: Vy skazali, što chočacie pastavić kropku, ale čamu atrymlivajecca šmatkropje?

PF: Ja hatovy adpuścić situacyju ŭzajemaadnosin z Sašaj. Ale ja nie hatovy adpuścić situacyju padmanu pakupnikoŭ.

«NN»: Nakolki mnie viadoma, vy pasprabavali zapuścić svoj brend Coloborat, dzie pradavali takija ž rečy, jak u 10 motifs.

PF: Nie takija ž. Padobnyja.

Źleva — cialniaška brenda Coloborat, sprava — cialniaška 10 motifs. Fota: intahram brendaŭ 

Źleva — cialniaška brenda Coloborat, sprava — cialniaška 10 motifs. Fota: intahram brendaŭ 

«NN»: U mianie jość mahčymaść paraŭnać pradukcyju vašaha brenda i pradukcyju 10 motifs. Jakija adroźnieńni ja pavinna znajści?

PF: U nas etykietka ŭnutry, u 10 motifs — zvonku. (…) Sašyna cialniaška kaštuje 95 jeŭra, a maja — 60 jeŭra.

«NN»: Ale ž vy sami pryznačali ceny rečaŭ 10 motifs.

PF: Tak, i jany apraŭdanyja.

«NN»: Čamu, kali Alaksandra pradaje rečy inšych brendaŭ — heta drenna, ale kali vy pradajacie rečy, da bolu padobnyja da vyrabaŭ 10 motifs, — heta narmalna?

PF: Pa-pieršaje, kali kazać pra cialniaški, ideja ich zapusku naležyć mnie. Niejak my zakuplali tkaninu i chutka jakraz pavinien byŭ być dzień PDV. Voś ja i prapanavaŭ zrabić partyju «da śviata».

Pa-druhoje, jak ja tłumačyŭ, dla mianie važnaja hetaja tema z mas-markietam. Bo heta nie kastamizacyja, a padman pakupnikoŭ. Kastamizacyja — heta kali my pierarablajem reč, nie vydalajučy čužoha brenda, a raźmiaščajem svaju birku pobač. Usio — ty nie parušaješ ničyich pravoŭ. Ty nie padmanvaješ pakupnika — čałaviek razumieje, što kuplaje kastamizavanuju reč.

(Pry padrychtoŭcy hetaha intervju my zaŭvažyli, što brend Paŭła pradavaŭ tyja samyja sumki i švedry, jakija naležać da mas-markieta. Birak «rodnych brendaŭ» na hetych rečach nie bačna. Ciapier hetyja fatahrafii ŭ instahramie Paŭła adsutničajuć. — «NN»)

Fota ź intahrama brenda. Ciapier pasty vydaleny

Fota ź intahrama brenda. Ciapier pasty vydaleny

«NN»: Jaki vynik hetaj historyi bačycie prymalnym dla siabie?

PF: Alaksandry treba spynić padman i prybrać hetyja rečy z prodažu, kab hetaha nie paŭtarałasia. Ja šmat razoŭ zaklikaŭ jaje da hetaha.

«NN»: Vy chočacie pastavić kropku ŭ hetaj situacyi i hatovy pieradać Alaksandry svaju dolu akcyj. Ci pravilna ja razumieju, što ŭ vas niama majomasnych pretenzij da Alaksandry, a, chutčej, tolki «etyčnyja»?

PF: Nie zusim. Akcyi acenieny ŭ peŭnuju sumu, plus ja chaču atrymać dyvidendy — heta kala 10 000 jeŭra.

Ja ŭkłaŭ u brend šmat pracy: zrabiŭ ramont u pamiaškańni, raźviŭ instahram. (…) Heta placoŭka — asnoŭny resurs kampanii i kaštuje šmat hrošaj. Ciapier Alaksandra pieraklučyła jaho na svoj numar, ale ź jurydyčnaha punktu hledžańnia mnie nie składzie ciažkaści viarnuć jaho sabie. (…) Zrešty, ja nie źbirajusia hetaha rabić.

***

My prahavaryli z kožnym udzielnikam kanfliktu bolš za try hadziny. U hetym materyjale my padajom razmovu ź niekatorymi skaračeńniami, apuskajem infarmacyju, jakaja moža naškodzić trecim asobam, adstupleńni hierojaŭ, nie źviazanyja niepasredna z temaj. U rasparadžeńni redakcyi jość poŭny aŭdyjazapis razmoŭ, a taksama skrynšoty pierapisak, jakija paćviardžajuć asobnyja momanty historyi.

Kaciaryna Hardziejeva

Čytajcie taksama:

«Śvitary raskupili za dzień». Biełaruskaja dyzajnierka raskazała pra biznes u Vilni i ŭkrainskuju kalekcyju

Клас
25
Панылы сорам
71
Ха-ха
21
Ого
15
Сумна
25
Абуральна
30

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?