Ranicaj 10 kastryčnika pucinskija vojski zrabili čarhovuju sieryju rakietnych abstrełaŭ žyłych masivaŭ i cyvilnaj infrastruktury Ukrainy. Prynamsi 20 mirnych žycharoŭ byli zabityja i 108 — paranienyja. Na nastupny dzień było naniesiena jašče kala 30 udaraŭ rakietami pa ŭkrainskich haradach. Rakiety pakidali hihanckija varonki na dziciačych placoŭkach i vyvodzili sa stroju enierhaabjekty, pazbaŭlajučy elektryčnaści balnicy i žyłyja damy. Viarchoŭny kamisaryjat AAN pa pravach čałavieka ličyć rakietnyja ŭdary paraŭnalnymi z vajennymi złačynstvami.

Vizualnyja śviedčańni i fatahrafii reštkaŭ rakiet pakazvajuć, što mnohija, kali nie ŭsie ź ich, vypuščanyja 10 i 11 kastryčnika, byli kryłatymi rakietami marskoha bazavańnia «Kalibr» (3M-14), naziemnaha bazavańnia R-500 (9M728) dla kompleksaŭ «Iskander» i pavietranaha bazavańnia typu Ch-101. Jany pazicyjanujucca Kramlom jak «vysokadakładnaja» zbroja, jakaja bje tolki pa celach, jakija majuć vajskovaje značeńnie.

Adnak z pačatku rasijskaha ŭvarvańnia kryłatyja rakiety vialikaj dalokaści nieadnarazova razburali cyvilnuju infrastrukturu i pryvodzili da hibieli i ranieńniaŭ sotniaŭ mirnych žycharoŭ. Albo hetyja rakiety nie išli pa zahadzia zaprahramavanaj trajektoryi palotu, albo naviadzieńnie na cel rabiłasia na asnovie niedakładnych raźviedźviestak, albo, narešcie, źniščeńnie mirnaha nasielnictva i było sapraŭdnaj metaj Kramla. Tak ci inakš, asoby, adkaznyja za naviadzieńnie i pusk hetych rakiet, — vajennyja złačyncy, jany dobra ŭśviedamlali nastupstvy svaich dziejańniaŭ. Kalektyvu rasśledvalnikaŭ udałosia vyśvietlić ich imiony i pasady.

Navodčyki z Hałoŭnaha vyličalnaha centra

Jakaja mienavita struktura va Uzbrojenych siłach Rasii zajmajecca vyznačeńniem celaŭ i palotnych trajektoryj dla kiravanych rakiet — nie vidavočna z adkrytych krynic. Kab znajści adkaz na hetaje pytańnie, rasśledvalniki praanalizavali źviestki tysiač vypusknikoŭ viadučych vajskovych instytutaŭ Rasii, jakija śpiecyjalizujucca na rakietabudavańni i celepakazańni, — u pryvatnaści, padmaskoŭnaj Vajskovaj akademii rakietnych vojskaŭ stratehičnaha pryznačeńnia i Pieciarburhskaha vajenna-marskoha inžyniernaha instytuta.

Niekatoryja ź ich paśla vypusku pastupili na słužbu ŭ Hałoŭny vyličalny centr (HVC) Uzbrojenych sił — heta hučyć jak mienavita toje miesca, dzie mohuć zajmacca vyličeńniem trajektoryj kiravanych rakiet, choć u adkrytych krynicach pra HVC nie tak šmat infarmacyi. Charakterna, što ŭsie hetyja rakietčyki, jakija pastupili na słužbu ŭ HVC, zarehistravanyja jak takija, što žyvuć i pracujuć pa adrasie Znamienka, 19 u Maskvie — heta značyć, pa aficyjnym adrasie Hienštaba Uzbrojenych sił Rasii.

Aficyjna funkcyi HVC apisvajucca ŭ vajskovych vydańniach jak «nadańnie IT-pasłuh» i «aŭtamatyzacyja» Uzbrojenych sił. Niahledziačy na doŭhuju historyju (zasnavany ŭ 1963 hodzie), u rasijskich ŚMI hety instytut redka zhadvajecca. Bolšaść z tych supracoŭnikaŭ HVC, čyju bijahrafiju rasśledvalniki zmahli vyvučyć, skončyli albo Akademiju RVSP (u pryvatnaści, jaje filijał u Sierpuchavie), albo Vajenna-marski inžynierny instytut. Niekatoryja ź ich raniej prachodzili vajskovuju słužbu aficerami abo karabielnymi inžynierami na fłocie. Inšyja mieli papiaredni vopyt cyvilnaj pracy ŭ jakaści karparatyŭnych ajcišnikaŭ ci navat hiejm-dyzajnieraŭ.

Miarkujučy pa tym, što suviaź HVC z naviadzieńniem kiravanych rakiet vielmi vierahodnaja, rasśledvalniki vyrašyli pravieryć hetuju hipotezu i vyvučyli mietadanyja telefonnych razmoŭ načalnika centra hienierał-majora Robierta Baranava. Analiz jaho zvankoŭ z 24 lutaha pa kaniec krasavika 2022 hoda pakazaŭ: kožny raz pierad zapuskami kryłatych rakiet (pra jakija viadoma z adkrytych krynic) jamu telefanavali z adnaho kankretnaha numara, jaki, jak udałosia vyznačyć, naležyć pałkoŭniku Iharu Bahniuku, zarehistravanamu pa tym ža samym adrasie, što i inšyja viadomyja aficery HVC, — na Znamiency, 19.

Zatym rasśledvalniki vyvučyli mietadanyja zvankoŭ samoha Bahniuka i vyjavili jaho intensiŭnyja znosiny bolš čym z 20 vajskovymi inžynierami i ajcišnikami z HVC. Na asnovie kłastaraŭ z paŭtaralnych zvankoŭ udałosia rekanstrujavać kamandu z 33 vajskovych inžynieraŭ, jakija padparadkoŭvajucca pałkoŭniku Bahniuku. Akramia taho, praanalizavaŭšy hetyja źviestki, rasśledvalniki zmahli źviazać mnohija asobnyja ŭdary kryłatymi rakietami z kankretnymi padraździaleńniami HVC i vyjavili karelacyju pamiž typam rakiet i kankretnymi supracoŭnikami HVC.

Vyjaŭlenaje rasśledvalnikami padraździaleńnie HVC składajecca z troch kamandaŭ, kožnaja ź jakich prahramuje trajektoryi palotu adnaho kankretnaha typu vysokadakładnych rakiet: ZM-14 («Kalibr», marskoha bazavańnia), 9M728 (jon ža R-500, apieratyŭna-taktyčnyja rakietnyja kompleksy «Iskander» (naziemnaha bazavańnia)) i Ch-101 (pavietranaha bazavańnia).

Pa mietadanych telefonnych pieramovaŭ «navodčykaŭ» z HVC udałosia padzialić na try kłastary

Pa mietadanych telefonnych pieramovaŭ «navodčykaŭ» z HVC udałosia padzialić na try kłastary

«Ja pracuju na śvinafiermie!»

Kali the Insider staŭ źviazvacca z navodčykami pa telefonach z atrymanaha bilinhu, usie jany pryznali, što hetyja telefonnyja numary naležać mienavita im, ale kateharyčna admaŭlali, što pracujuć u hałoŭnym vyličalnym centry i majuć jakoje-niebudź dačynieńnie da abstrełaŭ Ukrainy. Naprykład, adzin ź ich pryznaŭ, što jaho zavuć Siarhiej Uładzimiravič Iljin, ale zajaviŭ, što źjaŭlajecca «samazaniatym» i pracuje santechnikam: «Nijakaha dačynieńnia da niejkich vyličeńniaŭ ja nie maju, chiba tolki da tych, jakija patrebnyja dla santechničnych rabot».

Lejtenant Arciom Viedzienaŭ, adkazaŭšy na numar, jaki rasśledvalniki znajšli ŭ bilinhu, nie staŭ admaŭlać, što jon Arciom Viedzienaŭ, ale zajaviŭ, što pracuje na śvinafiermie i nijakimi kaštoŭnymi źviestkami nie vałodaje: «Ja nie suprać z vami pahavaryć, ale što ja mahu vam raskazać — jak raździełvać śvininu? Ci jak pravilna kurej skubać?»

Kapitan Juryj Nikanaŭ zajaviŭ, što źjaŭlajecca kiroŭcam aŭtobusa i infarmacyja pra jahonuju pracu ŭ vyličalnym centry — heta «niejkaje tryźnieńnie».

Major Ivan Papoŭ zajaviŭ, što jon tolki vučycca prahramavać na «Pitonie», ni pra jaki vyličalny centr nie viedaje i pytacca ŭ jaho pra kiravanyja rakiety biessensoŭna: «Heta jak ja b vas staŭ ciapier pra balet raspytvać, razumiejecie?»

Lejtenant Kaciaryna Čuhunova adkazała: «U mianie kvietkavaja krama. Vy sapraŭdy pamylilisia».

Kali ž The Insider prademanstravaŭ niekatorym z navodčykaŭ fota, dzie jany stajać u vajskovaj formie sa znakam vyličalnaha centra, heta pryviało ich u poŭnaje zamiašańnie. Tak, naprykład, Uładzimir Varabjoŭ taksama spačatku zajaviŭ, što nie maje dačynieńnia da HVC, a kali jamu pakazali fota ŭ formie, adkazaŭ zahadkavaj frazaj: «Pieršy raz u žyćci baču. Tym bolš u formie jašče …»

Adzin ź inžynieraŭ pahadziŭsia padzialicca z rasśledvalnikami na ŭmovach ananimnaści niekatoraj kantekstnaj infarmacyjaj i niekalkimi fotazdymkami maršrutna-vyličalnaha błoka HVC, jaki stajaŭ pierad budynkam Ministerstva abarony ŭ Maskvie.

Vierchni rad: Dzianis Šyškin, Siarhiej Dzivienka, Uładzimir Varabjoŭ. Druhi rad: Juryj Marciniec, Alaksiej Michajłaŭ, Dźmitryj Sidoryk, Uładzimir Navumaŭ. Treci rad: Siarhiej Iljin, Natalla Dziačenka, Elvira Abuchova, Ksienija Papova, Kaciaryna Čuhunova, Ihar Bahniuk. U pieršym radzie: Raścisłaŭ Šyrokaŭ, Arciom Vasin

Vierchni rad: Dzianis Šyškin, Siarhiej Dzivienka, Uładzimir Varabjoŭ. Druhi rad: Juryj Marciniec, Alaksiej Michajłaŭ, Dźmitryj Sidoryk, Uładzimir Navumaŭ. Treci rad: Siarhiej Iljin, Natalla Dziačenka, Elvira Abuchova, Ksienija Papova, Kaciaryna Čuhunova, Ihar Bahniuk. U pieršym radzie: Raścisłaŭ Šyrokaŭ, Arciom Vasin

Jak udałosia vyjavić Bellingcat, hetaja fatahrafija była zroblena va ŭnutranym dvary budynka Minabarony na Znamiency:

Va ŭnutranym dvary budynka na Znamiency, 19 vyjaviŭsia «kazyrok», padobny na toj, pad jakim fatahrafavalisia aficery z HVC

Va ŭnutranym dvary budynka na Znamiency, 19 vyjaviŭsia «kazyrok», padobny na toj, pad jakim fatahrafavalisia aficery z HVC

Bijahrafii zabojcaŭ

Vajskovyja inžyniery, jakija prahramujuć trajektoryi kiravanych rakiet, majuć vielmi rozny dośvied. Siudy ŭvachodziać jak ludzi, što ŭsiu svaju karjeru prasłužyli ŭ vojsku ci na fłocie, a paśla atrymali vajskova-inžyniernuju śpiecyjalnaść, tak i moładź, nabranaja z cyvilnych prafiesij, zvyčajna źviazanych z IT.

Niepasrednym kamandziram padraździaleńnia naviadzieńnia rakiet HVC źjaŭlajecca pałkoŭnik Ihar Bahniuk. Jon naradziŭsia ŭ 1982 hodzie ŭ Ryzie, u 2004-m skončyŭ Sierpuchaŭski filijał Akademii RVSN, jaki śpiecyjalizujecca na infarmacyjnych sistemach dla rasijskich rakiet. Bahniuk słužyŭ u vajskovaj čaści 29692 (2027-y avijacyjna-techničny skład) pad Uładzimiram, pakul u niejki momant, nie paźniej za 2010 hod, jaho nie pieraviali ŭ Maskvu dla słužby ŭ HVC.

Ihar Bahniuk, fota atrymanaje ad jaho kalehi. Uznaharodžany siarod inšaha miedalami «Za vajskovuju dobleść» 1-j stupieni i za ŭdzieł u vajennaj apieracyi ŭ Siryi 

Ihar Bahniuk, fota atrymanaje ad jaho kalehi. Uznaharodžany siarod inšaha miedalami «Za vajskovuju dobleść» 1-j stupieni i za ŭdzieł u vajennaj apieracyi ŭ Siryi 

Na jaho fatahrafii, atrymanaj ad adnaho z supracoŭnikaŭ HVC, vidać, što Bahniuk byŭ uznaharodžany miedalom «Za ŭdzieł u bajavych dziejańniach u Siryi». Hety miedal uručajecca rasijskim vajskoŭcam z 2015 hoda (Rasija nie raz vykarystoŭvała kiravanyja rakiety ŭ Siryi — naprykład, pry ŭdarach pa Alepa ŭ 2016 hodzie).

Bahniuk — nie adziny supracoŭnik HVC, jaki vyznačyŭsia ŭ Siryi. Tak, naprykład, na apublikavanaj Kramlom fatahrafii sustrečy Uładzimira Pucina i Bašara Asada ŭ Damasku ŭ studzieni 2021 hoda ŭ rasijskim vajskovym kamandnym centry ŭ Siryi možna pabačyć majora Andreja Ivaniucina, člena padraździaleńnia HVC, ź jakim Bahniuk aktyŭna maje znosiny padčas ciapierašniaj vajny.

Major Andrej Ivaniucin (uviersie źleva)

Major Andrej Ivaniucin (uviersie źleva)

Mnohija z aficeraŭ HVC — ajcišniki, jakija paśpieli papracavać u zvyčajnych pryvatnych kampanijach. Siarod ich, naprykład, Maćviej Lubavin — adzin z klučavych padnačalenych pałkoŭnika Bahniuka, miarkujučy pa kolkaści telefonnych razmoŭ. Lubavin naradziŭsia ŭ 1992 hodzie, u 2009 hodzie skončyŭ Nachimaŭskaje vajenna-marskoje vučylišča ŭ Sankt-Pieciarburhu, a zatym u 2014 hodzie skončyŭ Vajenna-marski inžynierny instytut u Sankt-Pieciarburhu pa śpiecyjalnaści «IT — Aŭtamatyzacyja sistem śpiecyjalnaha pryznačeńnia».

Paśla zakančeńnia ŭniviersiteta jon pracavaŭ jak ajcišnik u dvuch bankach i ŭ farmaceŭtyčnaj kampanii. Na praciahu niekalkich hadoŭ vioŭ žyćcio zvyčajnaha maskviča, jeździŭ za miažu, kamientavaŭ u tvitary apošnija halivudskija navinki i navat prajaŭlaŭ hramadzianskuju pazicyju: retvitnuŭ zajavu Paŭła Durava ab tym, što telehram nie źbirajecca dzialicca źviestkami ź dziaržavaj, padtrymlivaŭ ruch «Aktyŭny hramadzianin» i staŭ udzielnikam «razumnaha hałasavańnia» (jahony telefon jość u źlitaj bazie «razumnaha hałasavańnia»).

Major Maćviej Lubavin. Źleva: vypuskny 2009 hoda. U centry: 2014 hod, vypusk Vajenna-marskoj akademii. Sprava: fota z reziume 2022 hoda

Major Maćviej Lubavin. Źleva: vypuskny 2009 hoda. U centry: 2014 hod, vypusk Vajenna-marskoj akademii. Sprava: fota z reziume 2022 hoda

Da 2020 hodzie Lubavin užo pracavaŭ u HVC. Zhodna ź jaho ŭłasnym reziume, raźmieščanym na sajcie pošuku pracy dla fryłansieraŭ u sakaviku 2022 hoda, jon atrymaŭ padziaku ad prezidenta Rasii. Cikava, što paśla pačatku vajny Lubavin, vidać, ličyŭ, što jahonaja asnoŭnaja praca ŭ HVC nie pieraškadžaje jamu pracavać u śfiery kapirajtynhu i redahavańnia — na samaj spravie, nie źnikać ža «roznabakova raźvitamu intelektu» z «krytyčnym myśleńniem» i «stilnym słohom» (što b heta ni aznačała).

Chranałohija zabojstva

Telefonnyja zapisy Bahniuka i jaho padnačalenych za niekalki tydniaŭ da ŭdaraŭ 10 kastryčnika zaśviedčvajuć z 2 kastryčnika pavyšeńnie aktyŭnaści zvankoŭ, jakaja dasiahaje piku 9 kastryčnika. Pry hetym u apošni dzień pierad udarami inžynieram-navodčykam było zroblena 11 zvankoŭ. Da 2 kastryčnika zvankoŭ nie było kala dvuch tydniaŭ, što taksama suadnosicca z adsutnaściu paviedamleńniaŭ ab vykarystańni kryłatych rakiet. Heta śviedčyć pra toje, što płanavańnie ŭdaru 10 kastryčnika pačałosia prykładna na tydzień raniej, što adpaviadaje raźviedvalnaj infarmacyi, atrymanaj ukrainskimi ŭładami. Taksama heta aznačaje toje, što ataka na enierhietyčnuju infrastrukturu Ukrainy nie mahła być nastupstvam padryvu Kierčanskaha mosta ŭ Krymie 8 kastryčnika 2022 hoda.

9 kastryčnika, niepasredna pierad rakietnymi ŭdarami, jakija pačalisia ŭ 15:00, Bahniuk paśladoŭna abtelefanavaŭ troch aficeraŭ-inžynieraŭ z hrupy HVC, kožny ź jakich śpiecyjalizujecca na adnym z troch typaŭ kryłatych rakiet. U 15:17 Bahniuk patelefanavaŭ kapitanu Alaksieju Michajłavu, členu padhrupy, jakaja śpiecyjalizujecca na rakietach naziemnaha bazavańnia da kompleksaŭ «Iskander». Praź niekalki chvilin jon patelefanavaŭ majoru Maćvieju Lubavinu, adnamu sa staršych inžynieraŭ padhrupy rakiet marskoha bazavańnia «Kalibr». Jon patelefanavaŭ Lubavinu na stacyjanarny pracoŭny telefon — heta pakazvaje, što toj byŭ na pracoŭnym miescy ŭ niadzielu ŭdzień.

Paśla amal dvuchhadzinnaj paŭzy Bahniuku ŭ 17:10 patelefanavaŭ adzin z namieśnikaŭ kamandzira HVC pałkoŭnik Jaŭhien Kapšuk. Adrazu paśla razmovy z načalnikam pałkoŭnik Bahniuk patelefanavaŭ staršamu lejtenantu Volzie Časnakovaj, členu padhrupy, jakaja śpiecyjalizujecca na kryłatych rakietach pavietranaha bazavańnia Ch-101. Bahniuk dvojčy zapar telefanavaŭ Časnakovaj u 17:16 i 17:17, a zatym pieratelefanavaŭ svajmu načalniku pałkoŭniku Kapšuku ŭ 17:20. Takim čynam, u pramiežku pamiž 15:17 i 17:17 pałkoŭnik Bahniuk źviazaŭsia z aficerami kožnaha z padraździaleńniaŭ, jakija śpiecyjalizujucca na troch typach rakiet, jakija buduć zapuščanyja pa celach va Ukrainie nastupnaj ranicaj.

Zatym Bahniuk nakiravaŭsia z zaharadnaha doma na ŭskrainie Maskvy ŭ svoj kabiniet na Znamiency, 19, u štab-kvateru Hienštaba. Mietadanyja vyšak sotavaj suviazi pakazvajuć, što jon zastavaŭsia na pracoŭnym miescy da poźniaha viečara. Apošni raz jon patelefanavaŭ načalniku HVC hienierału Baranavu ŭ 21:15, paśla čaho pajechaŭ dadomu. Bahniuk viarnuŭsia na pracoŭnaje miesca ŭ 5:30 ranicy 10 kastryčnika.

Adna z «vysokadakładnych» rasijskich rakiet 11 kastryčnika trapiła dakładna ŭ dziciačuju placoŭku

Adna z «vysokadakładnych» rasijskich rakiet 11 kastryčnika trapiła dakładna ŭ dziciačuju placoŭku

Svaim kamandziram — hienierał-lejtenantu Baranavu i pałkoŭniku Kapšuku — Bahniuk telefanuje redka. Ahlad jaho zvankoŭ vyšejšamu kiraŭnictvu HVC pakazvaje suviaź pamiž hetymi zvankami i nabližeńniem bujnamaštabnych rakietnych atak.

Naprykład, apošni raz pierad kastryčnickim abstrełam Bahniuk razmaŭlaŭ z hienierałam Baranavym 10 vieraśnia ŭ 12:41. Paśla zvanka Baranava Bahniuk znachodziŭsia ŭ ofisie na Znamiency, 19. Apošni zvanok Bahniuk zrabiŭ u 21:20 u tuju subotu ŭviečary kapitanu Alaksieju Michajłavu, śpiecyjalistu pa naviadzieńni kryłatych rakiet kompleksa «Iskander». Na nastupny dzień, 11 vieraśnia, u niadzielu, Minabarony Rasii paviedamiła, što za apošnija sutki Rasija zapuściła niekalki rakiet z «Iskanderaŭ» pa ŭkrainskaj vajskovaj bazie na Danbasie. Paźniej u toj ža samy dzień Rasija zapuściła jašče 12 kryłatych rakiet — šeść marskich «Kalibraŭ» i šeść Ch-101 pavietranaha bazavańnia — pa Ukrainie, što stała pieršaj viadomaj sprobaj nanieści značnyja straty enierhietyčnaj infrastruktury Ukrainy.

Na nastupny dzień, 12 vieraśnia 2022 hoda, Bahniuk vylecieŭ u Rastoŭ, niedaloka ad miažy z Ukrainaj, śviedčać mietadanyja jaho telefona. U noč z 12 na 13 vieraśnia ŭ jahonych telefonnych zapisach zafiksavany novy škvał zvankoŭ. Pamiž poŭnačču i 2 hadzinami nočy jon čatyry razy havaryŭ sa svaim načalnikam pałkoŭnikam Kapšukom i pa dva razy telefanavaŭ majoru Maćvieju Lubavinu i kapitanu Alaksieju Michajłavu. Na nastupny dzień Minabarony Rasii apublikavała videazapis načnoha pusku kryłataj rakiety kompleksa «Iskander» pa kamandnym punkcie Uzbrojenych sił Ukrainy.

Skrynšot videa, raspaŭsiudžanaha Minabarony Rasii, na jakim pakazany načny pusk rakiety kompleksa «Iskander»

Skrynšot videa, raspaŭsiudžanaha Minabarony Rasii, na jakim pakazany načny pusk rakiety kompleksa «Iskander»

Paźniej u toj ža samy dzień, 14 vieraśnia, rasijskija samaloty vypuścili niekalki kryłatych rakiet Ch-101 pa hidratechničnych zbudavańniach Kryvoha Roha, u vyniku čaho niekatoryja jaho rajony zastalisia biez vady na niekalki dzion. Samyja rannija zvanki pamiž Bahniukom i hienierałam Baranavym, vyznačanyja rasśledvalnickaj kamandaj, datujucca 13 sakavika 2022 hoda. U tuju ranicu jany dvojčy razmaŭlali pamiž 10:00 i 10:30. Raniej hetaj ranicaj Rasija zrabiła samy śmiarotny załp z pačatku svajho ŭvarvańnia: 30 rakiet Ch-101 i «Kalibr» pryviali da hibieli nie mienš za 35 i ranieńnia 134 čałaviek na vajskovym palihonie pad Lvovam.

Dziŭna, ale masavyja zabojstvy mirnych žycharoŭ va Ukrainie dla aficeraŭ z HVC stali zusim rucinnaj spravaj, va ŭsialakim vypadku, pa zvankach Bahniuka vidać, što ŭ tuju ž ranicu, kali Rasija pačała kastryčnickija abstreły, jon jak by ničoha nie było pierš za ŭsio śpisvajecca z sajtam pa prodažy maniet (Bahniuk zaŭziaty numizmat), a jahony kaleha major Raman Kuračkin u tyja ž hadziny, kali kiravanyja rakiety abvalvajucca na dziciačyja placoŭki, tarhujecca z prastytutkami adnosna cany pasłuh (The Insider udałosia atrymać dostup da jaho akaŭnta na sajcie znajomstvaŭ, dzie jon pravodzić pałovu pracoŭnaha času, zarehistravaŭšysia pad imiem Siarhiej):

Jakija rakiety i jak zapuskajuć pa ŭkrainskich haradach

Rasija sprabavała raspracavać sučasnuju vysokadakładnuju zbroju vialikaj dalokaści z 1990-ch hadoŭ, ale tolki ŭ apošnija hady na ŭzbrajeńni masava źjavilisia kryłatyja rakiety, zdolnyja źbivać celi ŭ tyle praciŭnika ź biaśpiečnych dystancyj. Hałoŭnyja ŭzory takoha ŭzbrajeńnia — heta:

— kryłataja rakieta 9M728 (R-500) dla kompleksaŭ «Iskander» naziemnaha bazavańnia;

Kompleks «Iskander» Kompleks «Iskander»

Kompleks «Iskander» Kompleks «Iskander»

— kryłataja rakieta 3M-14 siamiejstva «Kalibr» marskoha bazavańnia;

Zapusk rakiety «Kalibr»

Zapusk rakiety «Kalibr»

— kryłataja rakieta kłasa «pavietra — ziamla» Ch-101 pavietranaha bazavańnia;

Zapusk Ch-101

Zapusk Ch-101

Źviestki ab vykarystańni hetych rakiet śviedčać pra toje, što ich «vysokadakładnaść» krychu pierabolšanaja: vielmi časta abo rakieta źbivajecca z celi, abo adbyvajucca techničnyja zboi i admovy, paśla čaho jana padaje dzie atrymajecca. Pytańnie adnosna taho, u jakim pracencie vypadkaŭ jana traplaje ŭ cyvilnyja abjekty nie z-za promachu, a prosta tamu, što takuju cel dla jaje vyznačyli, zastajecca adkrytym.

Reštki kiravanaj rakiety ŭ Kanatopie

Reštki kiravanaj rakiety ŭ Kanatopie

Važnuju rolu ŭ naviadzieńni rakiet adyhryvajuć navihacyjnyja sistemy, u jakich hałoŭki samanaviadzieńnia i navihacyjnyja datčyki karektujuć kurs palotu ŭ adpaviednaści z zahadzia zapłanavanym maršrutam. Maršrut składajecca z navihacyjnych kropak (heta značyć aryjenciraŭ karekcyi kursu, jakija vyznačajucca datčykami i jakija dazvalajuć paraŭnoŭvać charaktarystyki miascovaści, nad jakoj pralataje rakieta, z zahadzia spłanavanym kursam), zanalnaha ŭchileńnia ad SPA i zaviaršalnaj fazy: navihacyi ŭ metavaj zonie i raspaznańnia abjekta paražeńnia. Dla ŭsiaho hetaha vykarystoŭvajecca niekalki ŭzroŭniaŭ danych.

Uvachodnyja danyja składajucca z roznych kartaŭ i madelaŭ miascovaści, reljefaŭ i apisańniaŭ abjektaŭ. Jany ŭvodziacca ŭ bazy źviestak roznych vidaŭ Uzbrojenych sił, adna ź jakich — sistema spadarožnikavaj raźviedki HRU. Kali ŭsie źviestki sabranyja, kampjutary pavinny raźličyć maršrut palotu, jaki, u svaju čarhu, zahružajecca ŭ kryłatuju rakietu pierad startam.

Zvyčajna zahadzia zapłanavany maršrut palotu zachoŭvajecca na vialikich zdymnych nośbitach pamiaci, nakštałt abaronienych USB-nazapašvalnikaŭ, jakija zvyčajna pieradajucca ŭzbrojenymi kurjerami ŭ śpiecyjalnym čamadančyku. Atrymlivajuć hetyja źviestki ci čaść VMF z karablami i padłodkami, abstalavanymi puskavymi kompleksami dla rakiet «Kalibr», ci čaść VKS z samalotami, zdolnymi nieści kryłatyja rakiety, ci vajskovyja rakietnyja čaści z ATRK «Iskander».

Raźlik palotnych maršrutaŭ pravodzicca na śpiecyjalnych stancyjach u niekalkich sakretnych vajskovych padraździaleńniach, dzie vajskovyja inžyniery, niekatoryja vielmi maładyja i patencyjna pierśpiektyŭnyja prahramisty, stanoviacca klučavymi dziejnymi asobami, jakija dazvalajuć Pucinu vieści ahresiŭnyja vajny. Ich ananimnaść nadaje im adčuvańnie biespakaranaści i dazvalaje nie adčuvać piersanalnaj adkaznaści za zabojstva dziasiatkaŭ mirnych žycharoŭ. Hetaje rasśledavańnie zaklikana pazbavić ich ad hetaha adčuvańnia.

Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?