*Rejtynh papularnaści składzieny z dapamohaj sajta starngage.com i nie całkam relevantny. Prynamsi pa troch pryčynach: 1) Kab trapić u rejtynh, akaŭnt musić mieć biełaruskuju «prapisku», tamu ŭ im nie budzie takich papularnych błohieraŭ, jak Uład Bumaha, bo Instagram krainaj błohu markiruje RF. 2) Sam servis pracuje niedaskanała, bo ŭ rejtynhu nie było i Maksa Karža, u jakoha z «prapiskaj» u Instagram usio dobra. 3) Błohiery davoli časta karystajucca roznymi mietadami nakrutak aŭdytoryi, jakaja ciaham sutak moža pavialičvacca ci źmianšacca na dziesiatki i navat sotni tysiač padpisantaŭ.

Analiz jakaści vybudavany z dapamohaj servisu Trendhero.

1. Čynhiz Ałazaŭ

Uładalnikam staronki z samaj vialikaj kolkaściu padpisčykaŭ źjaŭlajecca biełaruski tajbaksior azierbajdžanskaha pachodžańnia. Chłopiec naradziŭsia ŭ Hruzii, ale z 9-miesiačnaha ŭzrostu žyvie ŭ Minsku.

U Čynhiza naličvajecca 4,9 miljona padpisčykaŭ.

U svaim profili spartoviec ź Minska čaściej za ŭsio vykładvaje fota i videa sa spabornictvaŭ i trenirovak.

Akaŭnt bajca vieryfikavany Instagram. Ale vialikaja kolkaść padpisantaŭ i paznaka ab vieryfikacyi — heta jašče nie hałoŭnyja pakazčyki jakaści. 

Servis pa manitorynhu akaŭntaŭ u Instagram aceńvaje profil Čynhiza jak «narmalny» i daje jamu 31 bał sa sta mahčymych.

Amal 40 adsotkaŭ fałovieraŭ — heta karystalniki z RF, padpisčyki ź Biełarusi zajmajuć tolki čaćviortaje miesca ŭ śpisie krain i składajuć usiaho kala 6% ad ahulnaj kolkaści. 

Pry hetym mienavita biełarusy najčaściej aceńvajuć publikacyi Ałazava padabajkami. Na druhim miescy pa aktyŭnaści iduć fałoviery z Rasii.

Top-3 haradoŭ, ź jakich bajcu prylatajuć padabajki vyhladaje nastupnym čynam: Minsk, Maskva, Baku.

Svoj pieršy miljon u Instagram jon nabraŭ pry kancy 2020 hoda. Z tych časoŭ jahonaja aŭdytoryja amal bieśpierapynna praciahvaje raści. Tolki za apošnija 4 tydni na Instagram bajca padpisałasia bolš za 1,8 miljona karystalnikaŭ. 

Pryrost aŭdytoryi miescami vyhladaje davoli dziŭnym. Tak, naprykład, 21 krasavika 2021 hoda na Ałazava było padpisana 1,37 miljona čałaviek, a ŭžo na nastupny dzień u jaho było bolš za 2 miljony padpisantaŭ. Jašče praź dzień znoŭ kala 1,4 miljona. 

2. Maks Korž

Na druhim miescy pa kolkaści fałovieraŭ znachodzicca Maks Korž, na instahram jakoha padpisana 2,7 miljona čałaviek.

Śpiavak dzielicca na staroncy novymi trekami, bekstejdžam z kancertaŭ i zdymak klipaŭ, fota z padarožžaŭ z bratvoj.

Servisy pa analitycy Instagram paznačajuć akaŭnt śpievaka, jak «rasijski», chacia sama sacsietka markiruje jaho jak biełaruski.

Ź jakasnymi pakazčykami ŭ Karža ŭsio ŭ paradku. Trendhero aceńvaje akaŭnt śpievaka jak «dobry» i prysvojvaje 68 bałaŭ sa sta mahčymych. Zaŭvažna, što, niahledziačy na toje, što ahulnaja kolkaść padpisantaŭ u Karža amal u dva razy mienšaja, čym u Ałazava, jakasnaja aŭdytoryja ŭ jaho bolšaja — 1,7 miljona ŭ śpievaka suprać 1,6 miljona ŭ spartoŭca.

Bolš za 57% padpisčykaŭ biełaruskaha muzyki z Rasii, kala 25% — z Ukrainy. Biełaruskaja aŭdytoryja składaje amal 9%. Bolš za ŭsio padabajek Maks atrymlivaje z Maskvy — 11,5%. Na druhim miescy idzie Kijeŭ, na trecim Minsk — 6,58% i 6,54% adpaviedna.

Za dva z pałovaj hoda aŭdytoryja śpievaka istotna nie źmianiłasia. Tak, naprykład, 9 listapada 2019 hoda ŭ Karža było 2,3 miljona fałovieraŭ, a ciapier — 2,7 miljona. Pik papularnaści jahonaha instahrama pryjšoŭsia na 8 vieraśnia 2020 hoda, tady na jaho było padpisana 2,85 miljona čałaviek.

3. Uładzisłaŭ Čašejka

Na Uładzisłava Čašejku padpisany 1,6 miljona karystalnikaŭ. Chłopcu 21 hod, jon naradziŭsia ŭ Lidzie i źjaŭlajecca ŭdzielnikam prakta A4 (prajekt Ułada Bumahi). Uład maje svoj kanał u jutub, jaki naličvaje bolš za 12 miljonaŭ padpisčykaŭ. 

U svaim profili Uład davoli redka publikuje novyja pasty. Ciaham 2022 hoda jon vykłaŭ usiaho 9 dopisaŭ, bolšaść ź ich nie maje vialikaj sensavaj nahruzki. Chłopiec pytajecca ŭ padpisantaŭ, jak im jaho novyja videa na jutub, ščoŭkajecca, siedziačy na «Mustanhu», rekłamuje žujki i šakaładnyja batončyki.

Trendhero aceńvaje jaho profil jak «narmalny» i prysvojvaje jamu 42 bały sa 100.

Bolš za 51% padpadpisčykaŭ Uładzisłava — z Rasii, kala traciny — z Ukrainy. Biełarusy składajuć tolki 5,5% ad ahulnaj kolkaści aŭdytoryi i zajmajuć treciaje miesca. 

Sychodziačy sa statystyki, bolš za ŭsio padabajek chłopcu prylataje z Ukrainy — kala 45%, amal 30 adsotkaŭ padabajek staviać žychary Rasii, Biełarusi — tolki kala 8%. U top-3 haradoŭ, ź jakich chłopiec atrymlivaje najbolšuju kolkaść reakcyj, uvachodziać Charkaŭ, Kijeŭ i Chierson.

Imklivy rost aŭdytoryi ŭ błohiera pačaŭsia sa žniŭnia 2020 hoda. Tak, pa stanie na 1 žniŭnia 2020-ha na Ułada było padpisana 665 tysiač čałaviek, u toj čas jak u apošni dzień miesiaca ličba fałovieraŭ pierajšła miljonny rubiež. Z tych časoŭ aŭdytoryja z bolšaha raście, ale nie abychodzicca i biez prasiadańniaŭ.

Zhodna z hrafikam, apošnim časam akaŭnt chłopca pieražyvaje pieryjad masavych adpisak. Tolki za minułyja čatyry tydni ad Ułada adpisałasia bolš za 9 tysiač karystalnikaŭ.

4. Uład Biełavusaŭ

Za hetym tyktokieram sočać 804 tysiačy karystalnikaŭ Instagram. 

Asnova kantentu chłopca — vajny na temu «aryhinalnych» padkataŭ da dziaŭčat. Uroki «dla tyhraŭ» Uład zdymaje na minskich vulicach. «Ja navuču vas na pieršaj sustrečy zrabić tak, kab dziaŭčyna vas pacavałavała», — abiacaje jon.

Servis Trendhero aceńvaje akaŭnt chłopca jak «dobry» i daje jamu 59 bałaŭ sa sta mahčymych.

Jadziernaja aŭdytoryja — rasijanie, jakija składajuć 58%, na druhim miescy iduć karystalniki z Ukrainy (amal 17%), na trecim — Kazachstan z 7 adsotkami.

Bolš za ŭsio padabajek chłopcu pryletaje z Maskvy, Minska i Taškienta. 

Na svaim piku ŭ kastryčniku 2021 hoda chłopiec mieŭ amal 950 tysiač fałovieraŭ, adnak užo bolš, jak paŭhoda ličba padpisčykaŭ u Biełavusava pastupova skaračajecca. Ale, zabiahajučy napierad, adznačym, što siarod błohaŭ u našym rejtynhu pa jakasnych pakazčykach Uład sastupaje tolki Maksu Karžu.

5. Stylistka Viktoryja

Piataje miesca pa kolkaści fałovieraŭ — u karystalnicy, jakuju kličuć Viktoryja. Dziaŭčyna paznačaje siabie stylistkaj i dyzajnierkaj futraŭ. Na biahučy momant u jaje amal 751 tysiača padpisčykaŭ. 

U stužcy biełaruska čaściej za ŭsio vykładaje foty ŭ adzieńni ad dyzajnieraŭ z roznych krain śvietu. Tamu pra asabistaje žyćcio Viktoryi praź jaje Instagram daviedacca składana. Ale ŭ profili paznačana, što jana źjaŭlajecca mamaj i znachodzicca ŭ šlubie. 

Trendhero aceńvaje profil dziaŭčy, jak «dobry», i prysvojvaje 53 bały sa sta.

Siarod jaje padpisčykaŭ pieravažajuć rasijanie — amal 18 adsotkaŭ, na druhim miescy iduć karystalniki z ZŠA — 11%, na trecim — ukraincy, jakija składajuć amal 7% aŭdytoryi. 

Źviestki pra karystalnikaŭ ź Biełarusi źjaŭlajucca tolki ŭ rejtynhu haradoŭ, adkul Viktoryja atrymlivaje bolš za ŭsio padabajek. Na pieršym miescy idzie Maskva, na druhim — Minsk, na trecim — Łondan. 

U kastryčniku minułaha hoda akaŭnt Viktoryi naličvaŭ bolš za 826 tysiač fałovieraŭ. Z kanca letašniaj vosieni kolkaść padpisčykaŭ pavolna mienšaje. Tolki ciaham apošniaha miesiaca dziaŭčyna zhubiła bolš za 5 tysiač padpisantaŭ.

6. Vieranika Miacielskaja

Minčancy Vieranicy Miacielskaj 32 hady. Peŭny čas jana pracavała viadoŭcaj na ŭkrainskim muzyčnym telekanale MusicBox. 

.

Ciapier u jaje 668 tysiač padpisčykaŭ. Na pačatku 2021 hoda ich było 244 tysiačy

U apisańni profilu Vieranika paznačyła, što jana fotamadel vokładki Playboy 2019, televiadučaja i psichołah. 

Ab tym, što dziaŭčyna źjaŭlajecca prychilnicaj Łukašenki, Vieranika kazała jašče ŭ 2019 hodzie. Pierad prezidenckimi vybarami va Ukrainie taho hoda ŭ žyvym efiry jana pažadała ŭkraincam zdabyć mudraha, efiektyŭnaha i mocnaha kiraŭnika. «Jakim, naprykład, źjaŭlajecca moj lubimy palityk ź dziacinstva — prezident Biełarusi Alaksandr Łukašenka. Parašenka abo Zialenski — vybar za vami, uzvažcie ŭsie «za» i «suprać» abo prosta dapišycie Łukašenku ŭ biuleteń, jon dakładna nie padviadzie», — cytavała biełaruskuju błohierku ukrainskaje vydańnie from-ua.

Što pościć Miacielskaja ciapier — nieviadoma, bo akaŭnt zastajecca zakrytym, a trapić u śpis fałovieraŭ, jak vyśvietliłasia, nie tak užo i prosta. Adnak najaŭnaść dziaržaŭnaha ściaha i dvuch sercajek čyrvonaha i zialonaha koleru ŭ apisańni profilu ŭkazvaje na toje, što Vieranika zastałasia viernaj svaim pohladam.

Pakolki akaŭnt zakryty, atrymać infarmacyju pra jakasnyja pakazčyki staronki niemahčyma. 

7. Valancina Safronava

Dziaŭčyna viadzie fešn-błoh. Na biahučy momant na jaje padpisana 639 tysiač čałaviek.

Iŭ Sen Łaran, leapardavyja sukienki, šmatlikija kupalniki — Valancina dzielicca modnymi vobrazami, supravadžajučy pasty paraj słoŭ.

Kali raźbirać jakasnyja pakazčyki, heta najhoršy profil ź dziasiatki.

Trendhero aceńvaje profil dziaŭčyny jak «drenny» i daje joj usiaho 24 bały sa sta.

Zhodna z danymi analityki, aŭdytoryja błohierki ŭ litaralnym sensie raskidana pa ŭsim śviecie. Tak, naprykład, pa 5% aŭdytoryi składajuć karystalniki z Brazilii, Italii i Biełarusi, 8 adsotkaŭ — u karystalnikaŭ z ZŠA, krychu bolš za 10% — z RF.

Kali my zazirniem u hrafik pryrostu aŭdytoryi, to ŭbačym, što jana amal niaspynna raście. Tolki ciaham apošnich čatyroch tydniaŭ na błohierku padpisałasia amal 30 tysiač karystalnikaŭ. Pastajanny rost padpisčykaŭ u pary ź nizkimi drennymi pakazčykami jakaści ŭkazvajuć na nizkajakasnuju mietodyku raskrutki akaŭnta. 

8. Kaciaryna Koba

Madel Kaciaryna Koba viadzie bjuci-łajfstajł błoh. Na biahučy momant u jaje naličvajecca 597 tysiač padpisantaŭ. Akaŭnt błohierki prajšoŭ vieryfikacyju ad Instagram.

U błohu Koby — adpačynak i rekłamnyja fotasieśsii ŭ Manaka, Kanach, Paryžy, harnałyžnyja kurorty, pachody ŭ darahija restarany. Adnym słovam, łakšary-žyćcio. Madel publikuje taksama zdymki z synam-padletkam.

Niejki čas Kaciaryna pracavała viadoŭcaj prahramy «Korobka pieriedač» na telekanale «Biełaruś 1», a taksama vychodziła ŭ efir na BiełMuzTB.

9. Chielha Voŭk

Na dzieviatym miescy z 561 tysiačaj padpisčykaŭ Chielha Voŭk. Dziaŭčyna pazicyjanuje sabie jak «boh suški presu». U apisańni błohierka paznačyła, što zrabiła pres i chudyja nohi dla 111 tysiač padpisčyc cukierkami i picaj.

U asnoŭnym błohierka publikuje zdymki z kachanym, svajo cieła i parady pa charčavańni. Praŭda, apošniaje, vidać, daviadziecca pastavić na paŭzu — dziaŭčyna čakaje dzicia.

10. Anastasija Citarenka

Zamykaje dziasiatku łajfstajł-błohierka Anastasija Citarenka z 559 tysiačami padpisantaŭ.

U jaje akaŭncie — adfotašoplenyja zdymki i karotkija podpisy pa-anhielsku z pažadańnie dobraha dnia, pytańniem, ci nie sumavali padpisanty i, kaniečnie, pra toje, jakoje fota vybrać: 1,2 ci 3.

Čytajcie taksama: 

«Niechtu» hladziać u siem razoŭ bolš za BiełTA — źjaviŭsia rejtynh biełaruskich jutub-kanałaŭ

U top-15 biełaruskich jutub-kanałaŭ akazaŭsia błoh bieraściejki. Ni za što nie zdahadajeciesia, pra što jon

Jak pravilna pačyścić svoj akaŭnt u Instagram, kab nie patrapić pad represii. Padrabiazny hajd

Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?