30 śniežnia Batura nie vyjšła na volu — jaje znoŭ pierazatrymali i skłali novy pratakoł za «drobnaje chulihanstva». Za dzień da vyzvaleńnia ŭ Taćciany pamior baćka. 31 śniežnia pastanovu na vyzvaleńnie dziaŭčyny vypisała sudździa Frunzienskaha rajona i pieraniesła sud na 3 studzienia. Z RUUSa Taćciana adrazu patrapiła na pachavańnie baćki. 3 studzienia dziaŭčyna była ŭžo ŭ biaśpiecy za miežami Biełarusi, u toj čas, jak sud zavočna pryznačyŭ joj čarhovyja 15 sutak. Taćciana Batura raspaviała «Viaśnie» pra ŭdar, atrymany ad namieśnika načalnika Frunzienskaha RUUSa, pahrozy ad učastkovaha, telefony, jaki milicyjantami zalili vadoj, i kłapoŭ dy vošaj ŭ CIPie na Akreścina. 

Nohi Taćciany Batura paśla 46 sutak za kratami

Nohi Taćciany Batury paśla 46 sutak za kratami

«Mnie pochier, chočacie — chavajcie, chočacie — nie»

Taćciana Batura musiła vyjści na volu 30 śniežnia paśla 45 sutak na Akreścina. Za dzień da hetaha, 29 śniežnia, u dziaŭčyny pamior baćka. Advakat razam z maci advieźli nieabchodnyja dakumienty ŭ RUUS, bo chacieli damahčysia vyzvaleńnia Taćciany, kab jana paśpieła raźvitacca z baćkam. Ale im admovili, spasłaŭšysia na toje, što tady na joj buduć «visieć» nieadsiedžanyja hadziny. 

Užo 30 śniežnia ŭ 17.10 blizkija Taćciany pryjechali da Akreścina, kab sustreć jaje paśla «sutak», ale praź dźvie hadziny jana tak i nie vyjšła na volu. Paśla nieadnarazovych zvarotaŭ maci da supracoŭnikaŭ Akreścina tyja adkazali, što Taćcianu ŭžo nibyta vyzvalili. Ale apošnim časam takoje «vyzvaleńnie» aznačaje, što pa vychadzie jaje sustreli supracoŭniki Frunzienskaha RUUSa i advieźli na «prafiłaktyčnuju hutarku».

Na samoj ža spravie, Taćcianu z Akreścina ŭ Frunzienski RUUS pryvieźli jašče a 10 ranicy. Tam na jaje skłali čarhovy pratakoł pa art. 19.1 KaAP (drobnaje chulihanstva). Pavodle pratakoła, Taćciana «pavodziła siabie ahresiŭna i zadzirliva, hučna kryčała, kinuła kubak u ścianu, na zaŭvahi nie reahavała». Ale jana śćviardžaje, što ŭ hety raz jaje navat nie zavodzili ŭ kabiniet, dzie jana ździejśniła «pravaparušeńnie», a adrazu «pasadzili ŭ kamieru da ałkaholikaŭ». Nastupnyja sutki dziaŭčyna praviała ŭ RUUSie.

Pra pierazatrymańnie dački maci daviedałasia tolki va ŭpraŭleńni kala 19:00. Tam jany z Taćcianaj navat zmahli pabačycca. Maci emacyjna raspaviała dačce pra śmierć baćki i patrabavała ad milicyjantaŭ vyzvalić jaje, bo na nastupny dzień było pachavańnie. Na što adzin z supracoŭnikaŭ Frunzienskaha RUUSa hruba adkazaŭ, što jamu ŭsio roŭna:

«Vy nie kryčycie, mnie pochier, chočacie — chavajcie, chočacie — nie, ad mianie ničoha nie zaležyć».

Čaćviortyja «sutki» zapar: apošni sud prachodziŭ biez udziełu Taćciany 

Na nastupny dzień dziaŭčynie pryznačyli sud. Pachavańnie było zapłanavanaje na 10:00 31 śniežnia. Ad samaj ranicy advakat u piśmovaj formie paprasiŭ sudździu Natallu Buhuk adpuścić Taćcianu z RUUSa dla raźvitańnia z baćkam. Sudździa zadavoliła prośbu i dziaŭčynu praz hadzinu vyzvalili. Z RUUSa, paśla 45 sutak aryštu, jaje adrazu pavieźli na pachavańnie baćki, jaki tak i nie dačakaŭsia vyzvaleńnia dački. Paśla pieršaha zatrymańnia Taćciany jon zachvareŭ na COVID-19. Užo pa zakančeńni druhich sutak jon navat sustrakaŭ dačku z Akreścina. Ale tady jana na volu tak i nie vyjšła. Za dzień da vyzvaleńnia dziaŭčyny jaho serca spyniłasia.

Taćcianu vyzvalili da suda. Sudździa Buhuk pryznačyła čas novaha pasiadžeńnia — 3 studzienia ŭ 11:00. Ale da hetaha Taćciana paśpieła pakinuć Biełaruś i ciapier znachodzicca ŭ biaśpiečnym miescy. Sudździa Ała Skuratovič razhladała spravu biez Taćciany. Na sudzie prysutničaŭ tolki jaje advakat. Zhodna z pakazańniami śviedki-milicyjanta, Taćcianu 30 śniežnia ŭžo ŭ treci raz vyrašyli advieźci na «prafiłaktyčnuju hutarku», padčas jakoj jana znoŭ pačała «chulihanić». Pahutaryć z Taćcianaj milicyjanty vyrašyli, kab nahadać joj pra adkaznaść za ŭdzieł u masavych mierapryjemstvach u suviazi z tym, što jana raniej była aštrafavanaja pa art. 23.34 KaAP (udzieł u masavych mierapryjemstvach).

U svaim raparcie milicyjant paznačyŭ, što ŭ 18:00 30 śniežnia padčas hutarki Taćciana nibyta abliła jaho vadoj. Ale ŭ pratakole čamuści napisana, što jana kinuła kubak u ścianu. Pratakoł asabistaha ahladu ŭčastkovyja naohuł nie składali. Milicyjant, jaki vystupiŭ śviedkaj na sudzie, ničoha nie pamiataŭ. Aryhinalny pratakoł u materyjałach spravy znoŭ adsutničaŭ, dałučanaja była tolki jaho kopija. Ale sudździa Skuratovič na pamyłki nie źviarnuła ŭvahi, a pakazańni milicyjanta paličyła dokazam viny Taćciany. Skuratovič pakarała Taćcianu 15-sutačnym aryštam. Ahułam administracyjny aryšt skłaŭ 60 sutak.

Namieśnik načalnika RUUSa ŭdaryŭ Taćcianu pa tvary za patrabavańnie vyklikać advakata

Taćciana raspaviała, što ŭ dzień zatrymańnia ŭ Frunzienskim RUUSie jaje ŭdaryŭ asabista namieśnik načalnika RUUSa Dzianis Marcul. Jana zapatrabavała vyklikać abaroncu, na što Marcul skazaŭ: «Voś tabie, a nie abaronca», i ŭdaryŭ dziaŭčynu ŭ tvar pamiž nosam i skułaj. Za jaje śpinaju stajaŭ mietaličny siejf, tamu ad udaru jana stuknułasia patylicaj ab jaho. Tolki praź dzień paśla źbićcia, pa patrabavańni advakata akazać dziaŭčynie miedycynskuju dapamohu, Dzianis Marcul pavioz jaje ŭ palikliniku, dzie dyjahnastavali ŭdar hałavy.

Taćciana na sudzie zajaviła pra źbićcio ŭ Frunzienskim RUUSie — jaje ŭdaryli hałavoj ab šafu, u balnicy dyjahnastavali ŭdar hałavy, ale sudździa Maryja Jarochina zajaviła, što «heta nie maje dačynieńnia da spravy» i aryštavała dziaŭčynu na 15 sutak. 

Taćciana na sudzie zajaviła pra źbićcio ŭ Frunzienskim RUUSie — jaje ŭdaryli hałavoj ab šafu, u balnicy dyjahnastavali ŭdar hałavy, ale sudździa Maryja Jarochina zajaviła, što «heta nie maje dačynieńnia da spravy» i aryštavała dziaŭčynu na 15 sutak. 

Učastkovy frunzienskaha RUUSa pahražaŭ «papałochać baćkoŭ» 

Administracyjnyja pratakoły na dziaŭčynu składaŭ učastkovy Siarhiej Dziaško, a taksama jon «sustrakaŭ» jaje paśla sutak u CIPie. Mienavita Dziaško pahražaŭ Taćcianie padčas pieršaha pierazatrymańnia dvuma miesiacami aryštu i vystaviŭ try ŭmovy: «ranicaj Taćciana pakazvaje, što jość u jaje telefonie; na nastupny dzień jana adkaža na ŭsie pytańni mužčyny, jaki pryjdzie da jaje pahutaryć; jana pavinna pryznacca ŭ ździajśnieńni administracyjnaha pravaparušeńnia, a inakš buduć nastupnyja 15 sutak, a moža, i dva miesiacy». Tady jon dadaŭ jašče, što «inakš i dachaty pryjści možam, i baćkoŭ papałochać».

Padčas druhoha pierazatrymańnia Dziaško prapanavaŭ prosta admovicca davać tłumačeńni ŭ sudzie, i tady jana atrymaje mienšy termin, a pa vychadzie jaje nichto nie budzie sustrakać.

Milicyjanty zalili vadoj dva telefony dziaŭčyny

Paśla taho, jak da pravaabaroncaŭ trapili aŭdyjozapisy momantu zatrymańnia Taćciany i navat fotazdymki tych, chto sprabavaŭ zaleźci ŭ jaje telefon, milicyjanty kazali joj, što nastupnyja «sutki» dziaŭčyna atrymaje, dziakujučy publikacyjam «Viasny», i što jany naohuł nie źbiralisia bolš jaje pierazatrymlivać. Paśla zatrymańnia ŭ Batury kanfiskavali dva telefony, za adzin ź jakich jana jašče płacić hrošy. Taćciana adrazu ździviłasia tamu faktu, što ich naohuł addali, a doma ŭžo zaŭvažyła, što ŭ ich zalitaja vada. Jana miarkuje, što takim čynam jany pomściać za «źlityja» aŭdyjozapisy i fota, bo paroli ad telefonaŭ jany tak i nie atrymali. 

Pahrozy skłaści pratakoł za abvieščanuju haładoŭku

Taćciana trymała haładoŭku 13 dzion. Ale nie aficyjna, bo milicyjant Dziaško joj paabiacaŭ skłaści pratakoł pa art. 24.23 KaAP, a heta, jak kaža sama dziaŭčyna, užo mahčymyja 30 sutak, a nie 15. Tamu jana prosta admaŭlałasia jeści. Za 45 dzion u niečałaviečych umovach Batura schudnieła na 8 kiłahramaŭ. Akramia hetaha, jaje pratrymali 20 dzion u karcary. Nary ŭ karcary adšpilić u pryncypie niemahčyma. Heta moža zrabić achoŭnik na kalidory. Tam jość truba z zaščepkaj, jakuju treba krucić u kalidory, kab ich adkryć. Achoŭniki anirazu za ŭvieś čas hetaha nie zrabili. Vada ŭ karcary była tolki chałodnaja. Tamu myć hałavu Taćciana mahła tolki padčas «pierazatrymańniaŭ» u RUUSie.

Trecija «sutki» dziaŭčyna siadzieła ŭ kamiery №11, pry tym, što zvyčajna žančyn zakidvajuć u sumna viadomuju «dvušku» pad numaram 15. Akramia jaje, u hetaj kamiery nie było bolš nikoha z palityčnych — tolki biazdomnyja žančyny. Akramia vošaŭ, jakich Taćciana padčapiła padčas pieršych «sutak», u hetaj kamiery byli jašče i kłapy, jakija skusali ŭsio cieła dziaŭčyny.

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
1
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0