Fota: @Straz_Graniczna

«Biełaruskija siłaviki pryvodziać mihrantaŭ da miažy, a časta navat udzielničajuć u źniščeńni pamiežnych umacavańniaŭ»

 — Polšča nieadnarazova abvinavačvała Biełaruś i Rasiju ŭ tym, što mienavita jany stvaryli kryzis na miažy. Jakija ŭ vas dokazy, što heta pravakacyja Miensku i Maskvy?

 — Pra heta śviedčyć karelacyja faktaŭ. Pieršaje — heta vykazvańni Alaksandra Łukašenki, jaki sioleta niekalki razoŭ, i ŭ sakaviku, i krasaviku, anansavaŭ pačatak mihranckaha ruchu. Jon namiakaŭ, što heta budzie forma pomsty Jeŭrasajuzu za sankcyi, za padtrymku apazicyi. U lipieni adbyŭsia vybuch nielehalnych sprobaŭ pierajści polska-biełaruskuju miažu. U vieraśni takich sprobaŭ było 7500. U kastryčniku ich budzie značna bolš, heta ja mahu skazać užo pa pieršych tydniach miesiaca. I va ŭsioj hetaj mihracyjnaj historyi bačnyja ślady biełaruskaj dziaržavy.

 Mienavita biełaruskija turystyčnyja ahienctvy vysyłajuć zaprašeńni patencyjnym mihrantam. MZS Biełarusi daje im vizy.

Jany načujuć u biełaruskich hatelach, jakija kantralujucca dziaržavaj. A biełaruskija pamiežniki ŭdzielničajuć u pieravozcy hetych ludziej ź Miensku abo inšych bujnych haradoŭ na polskuju miažu. I mienavita biełaruskija siłaviki pryvodziać mihrantaŭ da miažy, a časta navat udzielničajuć u źniščeńni pamiežnych umacavańniaŭ, jakija Polšča niadaŭna ŭstalavała.

 Z našaha punktu hledžańnia, udzieł u hetym pracesie biełaruskaj dziaržavy nie padlahaje nijakim sumnievam. Adnačasna možna havaryć pra dazvoł i spryjańnie rasiejskaha boku. Pra heta śviedčyć toje, što hety mihrancki ruch asabliva pavialičyŭsia padčas vučeńniaŭ «Zachad-2021». Tady akurat mocna pavialičyłasia daminacyja Rasiei nad biełaruskim bokam, bo rasiejskija žaŭniery kantralavali terytoryju, dzie adbyvalisia vučeńni. A heta pieradumova da taho, što Łukašenka nie pajšoŭ by na taki mihrancki kryzis biez dazvołu Rasiei. I sami mihranty taksama kažuć, što traplajuć na miažu z Polščaj z Rasiei.

 «Mihranty, jakija traplajuć u Biełaruś, stanoviacca achviarami padmanu»

— Jak takoje ŭvohule mahło adbycca? Jakim čynam ułady Biełarusi i Rasiei zmahli zaprasić da siabie tysiačy roznych ludziej ź inšaha rehijonu śvietu?

 — Zdajecca, što spačatku pierad biełaruskimi turfirmami pastavili zadaču — kantakty ź niekatorymi krainami, na terytoryi jakich jość šmat patencyjnych mihrantaŭ, jakija b chacieli trapić u Jeŭrasajuz. Tam adbyvałasia vialikaja rekłamnaja kampanija. Išła rekłama ŭ sacyjalnych sietkach abo inšych ŚMI, papularnych u Iraku, Siryi i krainach Blizkaha Ŭschodu. Arhanizoŭvalisia avijapieraloty ź Iraku, sa Stambułu. Utvarylisia kankretnyja transpartnyja łancuhi, jakija dazvolili pieravozić vialikuju masu ludziej u Biełaruś. Ale my viedajem, što mihranty, jakija traplajuć u Biełaruś, stanoviacca achviarami padmanu. Im abiacajuć, što jany lohka projduć ź Biełarusi ŭ Niamieččynu ci inšyja bahatyja krainy Jeŭropy.

Mihranty ź Iraka pakazali, jak jany dva tydni žyli ŭ lesie na biełaruska-łatvijskaj miažy. VIDEA

Takoje niemahčyma arhanizavać biez udziełu biełaruskaha dziaržaŭnaha aparatu. Tut byli nieabchodnyja palityčnyja kantakty. A ciapier Biełaruś užo faktyčna apiakujecca hetymi płyniami.

 — Ci možacie vy paćvierdzić isnavańnie pierachodnaha łahiera na biełaruskim baku, kudy traplajuć uciekačy pierad tym, jak pačać pierachod miažy z Polščaj?

 — Ja mahu paćvierdzić, što sapraŭdy isnuje taki sposab dziejnaści biełaruskaha boku, kali jon namahajecca novych mihrantaŭ źbirać u kankretnych miescach, u vialikich hrupach. Potym jany dzielacca na małyja hrupy. Ź imi pravodziać instruktaž, dzie najpraściej prajści miažu. Pamiežnyja słužby Polščy ŭžo šmat razoŭ publikavali videa, na jakich bačna, što rolu takich časovych łahieraŭ vykonvajuć budynki, jakija zvyčajna vykarystoŭvajucca biełaruskimi pamiežnikami.

 — A što vam kažuć sami mihranty?

 — Jany časta havorać, što biełaruski bok ich padmanuŭ. Jany ździŭlenyja, što trapili ŭ Polšču. Častka ź ich była ŭpeŭnienaja, što jany lohka piarojduć biełaruska-jeŭrapiejskuju miažu, jak jany jaje nazyvajuć, i trapiać u Niamieččynu. A kali jany bačać, jak achoŭvajecca polskaja miaža, to adčuvajuć siabie ŭ pastcy. Sami jany nia chočuć brać na abardaž miažu, niekatoryja kažuć, što hatovyja navat viarnucca da siabie dadomu. Ale časam biełaruski bok ich trochi prymušaje iści dalej na Zachad. To bok jany całkam paćviardžajuć udzieł biełaruskaha boku ŭ mihranckim kryzisie.

 Fota: @Straz_Graniczna

 Fota: @Straz_Graniczna

«Heta režym Łukašenki adkazvaje za los hetych ludziej»

— Što ciapier adbyvajecca kala Usnaru Hornaha, na polska-biełaruskaj miažy? Uciekačy zjavilisia tam dva miesiacy tamu i žyvuć prosta ŭ lesie. Łukašenka ŭ intervju telekanału CNN kazaŭ, što im prapanavali viarnucca ŭ Biełaruś, kab pieražyć zimu. Ale jany nibyta admovilisia i skazali, što Polšča abiacaje im prytułak.

 — Hety łahier usio jašče isnuje. Hetyja ludzi praciahvajuć kačavać na terytoryi Biełarusi, ja chaču heta dakładna padkreślić.

Mihranty tam znachodziacca nia ŭ Polščy, adkaznaść za ich lažyć na ŭładach Biełarusi. Usie mihranty, jakija traplajuć u Biełaruś, znachodziacca tam lehalna, tamu heta režym Łukašenki adkazvaje za los hetych ludziej.

 My viedajem, što hetaja hrupa składajecca pieravažna z afhancaŭ, jakija pakinuli Afhanistan šmat miesiacaŭ i navat hadoŭ tamu. Spačatku jany znachodzilisia ŭ Rasiei, a ŭžo adtul pryjechali na biełaruska-polskuju miažu. Na našu dumku, hetych ludziej nielha ŭsprymać jak uciekačoŭ, tak havoryć mižnarodnaje prava.

 — Heta ŭsio jašče tyja samyja ludzi? Ci tudy davoziać novych?

 — Nie mahu skazać, jak situacyja vyhladaje siońnia. Polskija pamiežniki nazirali, jak adnu hrupu biełaruskija siłaviki zamianili tam na inšuju. Biełarusy apiakujucca hetaj hrupaj, pryvoziać im ježu, nieabchodnyja dla žyćcia ŭ lesie srodki, dapamahajuć im zaradžać telefony, pryvoziać cyharety i inšyja pradukty.

 «Ludziej, jakim nie patrebna nieadkładnaja miedyčnaja dapamoha, my viartajem u Biełaruś»

— Biełaruskaja televizija i praŭradavyja ŚMI publikujuć videa ź miažy, na jakim nibyta polskija pamiežniki abo sałdaty vyhaniajuć mihrantaŭ siłaj, ckujuć na ich sabak, stralajuć u pavietra. Što vy na heta adkažacie?

 — Polskija pamiežniki prytrymlivajucca našych praviłaŭ achovy miažy. Polskija pamiežniki i vojska nie vykarystoŭvajuć nijakich ahresiŭnych srodkaŭ suprać mihrantaŭ. Ale sapraŭdy, my rašučyja, tamu ludziej, jakim nie patrebna nieadkładnaja miedyčnaja dapamoha, u kaho niama prablemaŭ sa zdaroŭjem, my ich viartajem ad našaj miažy ŭ Biełaruś, kab jany dalej byli tam lehalna.

 Ja chaču nahadać, što Polšča nie zjaŭlajecca krainaj, kudy jany chočuć trapić. U pieravažnaj bolšaści jany nie zacikaŭlenyja ŭ tym, kab zastacca ŭ Polščy, i navat nia chočuć padavać tut zajavy na prytułak. Jany razumiejuć, što paśla takoj zajavy jany abaviazanyja zastacca ŭ Polščy na pieryjad usioj pracedury, niekalki miesiacaŭ. A im heta nia treba, jany chočuć jechać dalej na Zachad.

 — Ale niekatorych vy ŭsio ž puskajecie da siabie. Na jakoj padstavie adbyvajecca hety padzieł?

 — Polšča zatrymała vialikuju hrupu mihrantaŭ, siarod jakich 45% zacikaŭlenyja padać u nas zajavy. Tady my ich prymajem, i jany traplajuć u śpiecyjalny centr dla inšaziemcaŭ, dzie jany čakajuć kančatkovaha rašeńnia. Ale takich prykładaŭ mienšaść. Kali jany čujuć, što musiać tady zastacca ŭ nas, to prymajuć rašeńnie jašče raz nielehalna pierajści miažu, kab trapić dalej na Zachad.

 — Niamieckaja palicyja paviedamiła, što ŭ Niamieččynu praz Polšču ź Biełarusi trapiła ŭžo 4300 uciekačoŭ. To bok šmat kamu ŭdajecca prajści miažu ŭ abychod polskich pamiežnikaŭ?

 — Mnie składana nazvać niejkija ličby. My aceńvajem ščylnaść i efiektyŭnaść polskaj miažy jak vysokuju, na 90% ź niečym. Polski mihracyjny šlach viadzie taksama praz šlach ź Litvy. To bok z Polščy ŭ Niamieččynu mohuć traplać i mihranty, jakija pierachodziać miažu ź Litvoj ci Łatvijaj.

 — Chto tyja ludzi, jakija dapamahajuć mihrantam z Polščy traplać u Niamieččynu? Heta hramadzianie roznych krainaŭ. Učora padčas uciokaŭ kantrabandystaŭ u Biełastoku adna asoba navat zahinuła. Chto imi kiruje?

 — Havorka, chutčej za ŭsio, idzie pra arhanizavanyja pieravozki. Tyja, chto prabivajecca praź miažu, atrymlivaje instrukcyju, dzie šukać takich pieravozčykaŭ. Ale ich zatrymlivaje palicyja i pamiežnaja słužba. Usio čaściej my sustrakajemsia z tym, što kantakt mihrantaŭ ź pieravozčykami adbyvajecca jak maha dalej ad miažy. Ale pavodle infarmacyi, jakuju ja maju, złačynnyja hrupy, jakija zajmajucca zusim inšaj dziejnaściu, pačynajuć cikavicca hetym šlacham mihracyi z Polščy ŭ Niamieččynu. Ale im pakul mocna zaminaje nadzvyčajnaje stanovišča na pamiežnaj terytoryi. Bo takich ludziej značna praściej vyjavić, bo isnuje abmiežavańnie na znachodžańnie kala miažy.

 «Łukašenka choča prymusić pryznać siabie lehitymnym kiraŭnikom Biełarusi»

 — Ci razhladaje polski bok mahčymaść pieramovaŭ ź biełaruskim bokam? Łukašenka publična zajaŭlaŭ, što jon hatovy sieści za stoł pieramovaŭ.

 — Mnie zdajecca, što ŭmovy, jakija vystaviŭ Łukašenka, viadomyja. Z našaha punktu hledžańnia, jon namahajecca destabilizavać Jeŭrasajuz, kab prymusić admovicca ad sankcyj suprać režymu. Taksama Łukašenka choča prymusić pryznać siabie lehitymnym kiraŭnikom Biełarusi. Dumaju, što ŭ hety momant surjoznyja palityčnyja pieramovy niemahčymyja. Choć na niejkim pracoŭnym uzroŭni my nie vyklučajem kantaktaŭ ź Biełaruśsiu.

 — Kali na polska-biełaruskaj miažy ŭźniknie anansavany Varšavaj mur i jak jon budzie vyhladać?

 — Akurat siońnia ŭ Siejmie adbyvajecca praŭnaja dyskusija nakont hetaj inviestycyi. Što tyčycca kankretyki, to my paviedamim pra heta ciaham bližejšych dzion. Pakul my analizujem roznyja miechanizmy, šukajem samyja sučasnyja vyrašeńni. Ale hetaja achova značna lepš abaronić našuju miažu, jana budzie abstalavanaja samymi sučasnymi datčykami, elektronikaj, što dazvolić nam lepš sačyć za rucham na miažy.

 — Učora polskija ŚMI cytavali vašyja słovy, što ŭžo vielmi chutka Polšča spynić patok mihrantaŭ ź Biełarusi. Jakim čynam vy chočacie hetaha damahčysia?

 — Mahčyma, maje słovy pamyłkova interpretavali. My, polski ŭrad, raźličvajem, što našaja ćviordaja pazicyja nakont achovy miažy pryniasie efiekt u vyhladzie cisku na režym u Biełarusi.

 My chočam stvaryć takuju situacyju, kab Biełaruś sama pačała zachłynacca ad mihrantaŭ, jakich jana vysyłaje nam. My raźličvajem, što heta prymusić Łukašenku admovicca ad svajho rašeńnia. Ale nia dumaju, što heta staniecca chutka. Miarkuju, što prablemy, źviazanyja ź mihracyjaj, zastanucca jašče bližejšyja miesiacy.

Rasčaravanyja mihranty mohuć zładzić pratesty? Što buduć rabić mihranty ŭ Biełarusi?

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0