Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
06.02.2024 / 19:091RusŁacBieł

Jak pierachod pa spasyłcy abo prahlad čužoha profilu mohuć vas vydać u TikTok 

Vy viedali, što zvyčajny pierachod pa spasyłcy abo prahlad čužoha profilu mohuć vas vydać? A što ŭsim pa zmoŭčańni bačnyja vašy padpiski dy łajki? U druhoj častcy hajdu pa tyktoku (pieršaja tut) raspaviadajem, jak zrabić maksimalnyja nałady pryvatnaści ŭ tyktoku i pastaracca zachavać ananimnaść.

Źmiest artykułu:

Sproby zachavać pryvatnaść i ananimnaść

Nałady kanfidencyjnaści, č.1. Rekamiendacyi i spasyłki, jakija mohuć vas vydać

Nałady kanfidencyjnaści, č.2. Bačnaść vašych dziejańniaŭ dla inšych

Biaśpieka akaŭnta i «dvuchfaktarka»

Kiravańnie piersanalizacyjaj rekłamy, stužki dy pošuku

Mierkavańni ekśpiertaŭ pra tyktok

Zachavańnie pryvatnaści i ananimnaści

Tyktok dazvalaje zachoŭvać adnosna vysokuju stupień pryvatnaści i paznačyć pry rehistracyi niašmat asabistych źviestak. Tak, dastatkova vašaj daty naradžeńnia, nidzie nie bačnaj publična (jaje možna vydumać z hałavy), e-mail i imia karystalnika. Usie hetyja źviestki možna vydumać, a elektronnaja pošta moža być tolki što zarehistravanaj.

Kali vy chočacie zachavać peŭnuju stupień ananimnaści, to nie vykarystoŭvajcie ŭ imieni karystalnika, bijahrafii vašych realnych źviestak. Ich možna zaŭždy źmianić, kali zajści ŭ vaš profil, nacisnuŭšy profil u pravym nižnim kucie tyktoku i knopku «Źmianić profil».

Źniešni vyhlad profila ŭ TikTok

Paśla hetaha vy pabačycie, jakija punkty čym zapoŭnienyja. Vy možacie źmianić luby ź ich. Imia karystalnika možna mianiać raz na siem dzion, a astatnija punkty — kali zachočacie. Hetak ža možna zamianić i fota.

Mieniu «Źmianić profil» u TikTok

Taksama, jak i ŭ inšych miesiendžarach i sacsietkach, nie vydavajcie asabistuju infarmacyju pra siabie ŭ kamientarach abo asabistych paviedamleńniach.

Uvierch ↑

Nałady kanfidencyjnaści, č.1. Rekamiendacyi i spasyłki, jakija mohuć vas vydać

Važna taksama viedać, što ŭ tyktoku jość šmat naładaŭ biaśpieki, jakija vyklučanyja pa zmoŭčańni. Dziela taho, kab u ich uvajści, viarniciesia ŭ mieniu «Nałady i kanfidencyjnaść». Jano dastupnaje ŭ profili paśla naciskańnia na try kreski ŭ pravym vierchnim baku — vy zachodzili ŭ jaho, kali čyścili kamientary.

Mieniu «Nałady i kanfidencyjnaść»

Naciśnicie «Kanfidencyjnaść». U pieršym błoku vy možacie adrazu zrabić akaŭnt pryvatnym — to-bok, jon budzie bačny tolki tym, kamu vy dazvolicie. Možacie aktyvavać hetuju opcyju.

Mieniu «Kanfidencyjnaść»

Paśla zajdzicie ŭ punkt «Rekamiendavać vaš akaŭnt inšym». Tut jość adna z samych važnych naładaŭ — «Ludzi, jakija adkryvajuć i dasyłajuć vam spasyłki». Adklučycie jaho, bo jon dazvalaje daviedacca vaš sapraŭdny akaŭnt u tyktoku, prosta skinuŭšy vam spasyłku na videa. Astatnija punkty taksama možna adklučyć u metach biaśpieki.

Tut možna abrać, ci rekamiendavać vaš akaŭnt inšym. Heta niebiaśpiečnaja nałada i my raili b vyklučyć usie punkty ź jaje.

Viarniciesia i pierajdzicie ŭ punkt «Sinchranizacyja kantaktaŭ i siabroŭ z Facebook». Padumajcie, ci chočacie vy, kab ludzi z vašaj kantaktnaj knihi abo frendlista fejsbuka mahli znajści vas u tyktoku. Adklučycie hetuju opcyju.

Sinchranizacyja siabroŭ i kantaktaŭ. Kali vy ŭ Biełarusi, jaje taksama lepiej vyklučyć.

Uvierch ↑

Nałady kanfidencyjnaści, č.2. Bačnaść vašych dziejańniaŭ dla inšych

Viarniciesia ŭ punkt «Kanfidencyjnaść» i prahartajcie trochu nižej da błoka «Uzajemadziejańni».

Punkt mieniu «Uzajemadziejańni» ŭ naładach kanfidencyjnaści.

Spačatku naciśnicie na punkt «Prahlady publikacyj». Hetaja nałada dazvalaje zrabić tak, kab ludzi, na jakich vy padpisanyja, bačyli, što vy prahladzieli videa. Jaje varta adklučyć u metach biaśpieki — heta moža paspryjać vašaj deananimizacyi.

«Prahlady publikacyj» u TikTok. My raim adklučyć hetuju opcyju ŭ metach biaśpieki.

Dalej naciśnicie «Prahlady profilu». Hety punkt dazvalaje ludziam bačyć, što vy prahladali ichni profil. My raim adklučyć jaje ŭ metach biaśpieki.

«Prahlady profilu» ŭ TikTok. My raim adklučyć hetuju opcyju ŭ metach biaśpieki.

Viarniciesia i abiarycie punkt mieniu «Padpiski». U im my raim abrać punkt «Tolki ja».

Paśla naciskańnia na mieniu «Padpiski» źjavicca mieniu vybaru. Abiarycie «Tolki ja».

Dalej naciśnicie punkt «Upadabanyja videa». Adkryjecca mieniu, jakoje dazvalaje abrać, chto bačyć, ci stavili vy łajk pad niejkim videa. Tut my taksama raim abrać opcyju «Tolki ja», bo heta nie dazvolić siłavikam i vypadkovym naviedvalnikam vašaj staronki bačyć videa, jakija vy ŭpadabali.

Mieniu «Upadabanyja videa». U punkcie «Upadabanyja videa» my raim abrać opcyju «Tolki ja»

Dalej zajdzicie ŭ punkt «Kamientary». Adkryjecca akno mieniu. Kali vy naciśnicie «Kamientary», to možacie abrać, chto moža pakidać kamientary pad vašymi videa. Paśla taho, jak vy heta abrali, možacie ŭklučyć punkt «Filtravać usie kamientary», jaki dazvolić vam uručnuju maderavać ich — to-bok, kali niechta pakinie kamientar, jon nie źjavicca pad dopisam, pakul vy jaho nie zaćvierdzicie.

Punkt «Kamientary», dzie vy možacie abrać, chto moža pakidać kamientary pad vašymi videa.

Dalej viarniciesia da mieniu «Kanfidencyjnaść» i abiarycie punkt «Asabistyja paviedamleńni». Spačatku možna adklučyć punkt «Status «Pračytanaje»». Heta dazvolić zrabić tak, kab surazmoŭcu było niezrazumieła, ci pračytali vy paviedamleńnie.

Punkt mieniu «Asabistyja paviedamleńni». Tut možna adklučyć mahčymaść inšym bačyć, ci pračytali vy ichnija paviedamleńni.

Dalej naciśnicie «Asabistyja paviedamleńni». Tut vy možacie abrać, chto moža słać vam paviedamleńni ŭvohule. Siarod opcyj jość rekamiendavanyja kantakty, ludzi, na jakich vy padpisanyja, i tyja, kamu vy pisali, i «Nichto».

Mieniu «Asabistyja paviedamleńni», dzie možna abrać, chto moža vam napisać. Abiarycie tuju opcyju, jakaja najbolš pasuje metam vašaj biaśpieki.

Dalej viarniciesia i abiaricie punkt «Historyja». Tut vy možacie paznačyć, ci mohuć inšyja karystalniki dadavać vašy videa ŭ svaje historyi i, kali tak, chto moža heta rabić.

Punkt naładaŭ kanfidencyjnaści «Historyja». Tut možna paznačyć, ci mohuć karystalniki dadavać vašy videa ŭ historyi.

Dalej uvajdzicie ŭ punkt «Uzhadki i adznaki». Tut možna abrać, chto moža zhadvać vas u videa i adznačać na videa. Dla kožnaha punkta jość asobnaje mieniu, jakoje vyhladaje tak:

Punkt naładaŭ kanfidencyjnaści «Uzhadki i adznaki». Tut možna paznačyć, ci mohuć karystalniki zhadvać vas u videa abo adznačać na ich.

Takim ža čynam možna abrać, ci mohuć inšyja karystalniki stvarać z vami duety, rabić stykiery z vašych videa, zahružać vašy videa i bačyć vašy abranyja huki.

Uvierch ↑

Biaśpieka akaŭnta

Viarniciesia ŭ mieniu «Nałady i piersanalizacyja». Naciśnicie «Biaśpieka».

Punkt mieniu «Nałady i piersanalizacyja»

Naciśnicie punkt «Dvuchetapnaja vieryfikacyja», kali jana ŭ vas adklučanaja. Heta dazvolić vam nie zhubić akaŭnt, kali «ŭciače» vaš parol.

Punkt mieniu «Biaśpieka» ŭ TikTok

Kali vy ŭ Biełarusi, to lepš nie abirać mabilny numar u jakaści opcyi — možacie, da prykładu, abrać e-mail i parol abo aŭtentyfikatar. Naciśnicie «Uklučyć» i zakončycie naładžvańnie.

Punkt mieniu «Dvuchetapnaja vieryfikacyja»

Dalej viarniciesia i zajdzicie ŭ mieniu «Vašy pryłady». Spraŭdzicie, što tam niama inšych pryładaŭ, akramia tych, jakija vy sapraŭdy vykarystoŭvajecie. 

Punkt mieniu «Kiravańnie pryładami»

Nastupny punkt — «Apaviaščeńni sistemy biaśpieki». Praviercie, ci jość tam padazronyja dziejańni, jakich vy nie ździajśniali.

Punkt mieniu «Apaviaščeńni sistemy biaśpieki»

Naprykancy pierahlańcie punkt «Kiravańnie dazvołami dla prahramaŭ». Praviercie, kab tam nie było padazronych prahramaŭ, pra dazvoł jakim vy ničoha nie pamiatajecie.

Punkt mieniu «Kiravańnie dazvołami dla prahramaŭ»

Uvierch ↑

Kiravańnie piersanalizacyjaj rekłamy, stužki dy pošuku

Hety punkt moža być važny dla tych, chto pieražyvaje za biaśpieku źviestak, jakija pra vas zachoŭvaje TikTok. Tyktok zmušany padparadkoŭvacca zakanadaŭstvu tych krainaŭ, u jakich jon pracuje, tamu vy možacie abmiežavać kolkaść źviestak, jakija pra vas źbiraje płatforma.

Spačatku ŭvajdzicie ŭ nałady i abiarycie punkt «Rekłama». Tut vy možacie adklučyć piersanalizavanuju rekłamu dla vašaha akaŭnta — rekłamadaŭcy TikTok bolš nie zdolejuć źbirać pra vas źviestki.

Kali vy adklučycie paŭzunok «Piersanalizavanaja rekłama», to tyktok pierastanie źbirać vašy źviestki dla padboru rekłamy

Taksama vy možacie vydalić usiu infarmacyju, jakuju pra vas sabraŭ tyktok dla piersanalizacyii rekłamy. Dla hetaha naciśnicie «Ačyścić dziejańni» i abiarycie «Paćvierdzić» u mieniu, jakoje adkryjecca paśla.

Tut naciśnicie «Paćvierdzić», kab źviestki rekłamadaŭcaŭ pra vas nazaŭždy vydaliŭ TikTok — prynamsi, kampanija dekłaruje takuju mahčymaść.

Paśla hetaha viarniciesia ŭ mieniu «Nałady i kanfidencyjnaść». Abiarycie punkt «Kantent, jakomu vy addajecie pieravahu».

Abiarycie punkt «Kantent, jakomu vy addajecie pieravahu»

Dalej abiarycie punkt «Piersanalizavany pošuk».

Punkt mieniu «Kantent, jakomu vy addajecie pieravahu»

Vy možacie nacisnuć «Vyklučyć» u punkcie, kab tyktok nie prapanoŭvaŭ vam opcyi na asnovie prahledžanaha kantentu.

Punkt mieniu «Piersanalizavany pošuk». Tut vy možacie abrać, ci budzie TikTok analizavać vašy zapyty ŭ pošuku.

Viarniciesia ŭ mieniu «Kantent, jakomu vy addajecie pieravahu». Abiarycie punkt «Piersanalizavanaja stužka». Kali vy adklučycie hetuju funkcyju, to TikTok pierastanie padbirać stužku, zasnoŭvajučysia na vašych minułych prahladach.

Punkt mieniu «Piersanalizavanaja stužka». Tut vy možacie abrać, ci budzie TikTok analizavać vašy minułyja prahlady dla padboru kantentu.

Viarniciesia i źviarnicie ŭvahu na punkt «Skinuć stužku rekamiendacyj». Kali vy naciśnicie «Praciahnuć», to možacie całkam skinuć usie vašy minułyja rekamiendacyi na asnovie źviestak, jakija naźbiraŭ pra vas tyktok.

Punkt mieniu «Skinuć stužku rekamiendacyjaŭ». Tut vy možacie vydalić źviestki, jakija naźbiraŭ pra vas TikTok padčas analizu vašych minułych prahladaŭ.

Viarniciesia ŭ mieniu «Kantent, jakomu vy addajecie pieravahu». Abiarycie «Biaśpiečny režym». Tut vy možacie abrać, ci budzie tyktok filtravać za vas «niebiaśpiečnyja» materyjały. Kab adklučyć režym, naciśnicie «Vyklučyć» (abo «Uklučyć», kali chočacie, kab nie vyrašaŭ).

 

Punkt «Biaśpiečny režym». Naciśnicie «Uklučyć», kab TikTok filtravaŭ niebiaśpiečny ź jahonaha punktu hledžańnia kantent, abo «Vyklučyć», kab jon hetaha nie rabiŭ.

Uvierch ↑

Mierkavańnie ekśpiertaŭ pra tyktok

«Kibierpartyzany» kažuć, što TikTok — heta publičnaja sacsietka. «Z techničnaha punktu hledžańnia jon taki ž biaśpiečny, jak i inšyja sacsietki. Tam prapanujecca opcyja sinchranizacyi kantaktaŭ z telefonnaj knihi i z vašaha Facebook-profilu.

Kali zrabić nałady pryvatnaści maksimalna pryvatnymi i stvaryć akaŭnt dla prahladu palityčnaha kantentu, to im možna karystacca, jak i astatnimi sacyjalnymi sietkami. Kali ž vy znachodziciesia ŭ Biełarusi i ŭ vas tam nie ananimny akaŭnt, to nie łajkajcie, nie kamientujcie i nie padpisvajciesia na «ekstremisckija» resursy, tamu što asnoŭnaj pahrozaj budzie pravierka vašaha akaŭnta ŭ momant nadhladu telefona.

Adzinaje adroźnieńnie TikTok ad inšych miesiendžaraŭ u tym, što jon znachodzicca pad jurysdykcyjaj Kitaja. I kali imaviernaść supracoŭnictva ź Biełaruskimi śpiecsłužbami takich sietak jak Facebook ci Instagram amal nulavaja, to ŭ TikTok jana moža być niekalki vyšejšaja», — padsumoŭvajuć aktyvisty inicyjatyvy.

U inicyjatyvie CyberBeaver raskazali, što TikTok u płanie biaśpieki vyklikaje ŭ ich sumnievy. Naprykład, jany nahadvajuć, što ich vinavacili ŭ sačeńni za žurnalistkaj i abmiažoŭvali kantent dla inšych krainaŭ.

@nashaniva Jak zachavać pryvatnaść i ananimnaść u tyktoku? Raskazvajem #biełaruś#biełaruskiciktok#biełaruskityktok#biezopasnosť#biezopasnosťvsieti#našaniva♬ orihinalnyj zvuk - Naša Niva. Naviny

Uvierch ↑

Nashaniva.com

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj
ananimna i kanfidencyjna?

Клас
1
Панылы сорам
0
Ха-ха
2
Ого
1
Сумна
0
Абуральна
0
0
Aha/adkazać/
06.02.2024
Zanadta składana. Ciktok možna hladzieć biez rehistracyi ŭ Ciktoku.
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera
Kab skarystacca kalendarom, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera